. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Úvahy a názoryVyjádření Ing. Karla Berky a ing. Aleše Moravce k závěrečnému účtu hlavního města Prahy za rok 2006, přednesené dne 21. června 2007 na 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy - v souladu se zákonem o hlavním městě Praze § 7, písmeno g).

Vážený pane primátore,

vážení zastupitelé a občané, kteří jste se dnes v nebývale hojném počtu dostavili na osobní pozvání pana primátora. Toto pozvání jako předseda redakční rady pan primátor jistě nechal zveřejnit v LISTECH hlavního města Prahy. Předmětem mého vystoupení je zadlužení hlavního města Prahy.

1/ Bývá povinností předkladatele, že již na první stranu Zprávy o rozpočtu uvede i finanční závazky města. K překvapení auditorů, až budou tuto zprávu kontrolovat, se na první straně dovídáme, že hospodaření města za rok 2006 skončilo přebytkem cca 1,4 miliardy Kč. To je jistě pěkný úspěch. Nicméně, jistě pouze z vrozené skromnosti, je zmínka o zadlužení hlavního města schována až na stránku číslo 45 Důvodové zprávy. Zde jsou uvedeny závazky hlavního města, které činí 38 miliard Kč. Hlavní město Praha je tedy zadluženo částkou 38 tisíc milionů Kč.

Dovoluji si upozornit na zjevnou nepravdu, které se dopustila radní, odpovědná za oblast financování města, když ve svém článku v LISTECH hl. města v květnu 2007 uvedla, že hospodaření města je v plusu a zatajila občanům závratný dluh, který ve skutečnosti budou muset občané a možná i jejich děti a vnuci splácet. Dovoluji si tímto požádat pana primátora, jako předsedu redakční rady LISTŮ, aby provedl opravu v nejbližším čísle LISTŮ a uvedl na pravou míru správnou částku zadlužení města.

Dotaz na pana primátora: V kterém roce skončí veškeré splátky současných dluhů? Ručí někdo ze zastupitelů za splátky dluhů města svým osobním majetkem? Prosím písemnou odpověď.

2/ V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi vystoupil první místopředseda vládní strany. K otázce zadlužení veřejných financí uvedl doslova : „Deficity jsou tak nebývalé, nůžky rozevírající se mezi výdaji a příjmy státního rozpočtu jsou takové, že skutečně hrozí katastrofa“. Dále se zeptal svého partnera v diskuzi, „jak si to představuje. To je skutečně možné žít ve společnosti na dluh? Není možné žít ve společnosti na dluh. Je třeba myslet na budoucí generace.“

Na takový útok na zadlužení hlavního města Prahy, kde dluhy slouží pro obecné blaho, je nutno bezpodmínečně reagovat. Navrhuji proto krátký text dopisu:

Adresát:

první místopředseda vládní strany – Občanská demokratická strana

--------------

Vážený pane první místopředsedo,

odmítáme Vaše vyjádření v nedělním televizním pořadu OVM, vysílaného dne 17. června 2007, kdy jste napadl i zadlužení hlavního města Prahy s populistickým a rádoby kvalifikovaným výrazem „Je třeba myslet na příští generace“.

Máme tu čest Vám sdělit, že zadlužení města, které v současnosti činí "pouhých" 150 000 Kč na jednu čtyřčlennou rodinu, způsobily rukou společnou a nerozdílnou dvě buržoazní strany, zastoupené v minulých osmi letech na pražském zastupitelstvu: buržoazní strana Občansko-demokratická a buržoazní strana Sociálně-demokratická. Účel byl jediný: zajistit obecné blaho svým vděčným občanům, jejich dětem a vnukům.

Žádáme Vás proto o omluvu, že Váš útok na zadlužení veřejných financí se v žádném případě netýkal dluhů Hlavního města Prahy.

Podpis: Primátor hlavního města Prahy

MUDr. Pavel Bém

Prosím o zaslání kopie tohoto dopisu, až jej odešlete prvnímu místopředsedovi vládní strany panu Pavlu Bémovi. Současně si Vás dovoluji požádat jako předsedu redakční rady o zveřejnění tohoto příspěvku v LISTECH hl.m.Prahy.

Ing. Karel Berka
předseda

Příloha:

1/ Kopie LISTŮ květen 2007
2/ Přepis televizního pořadu OVM ze 17.6.2007

--------------

Vážení občané,

v poslední době se objevily zprávy,že finanční dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí neproběhly dle zákona o Praze § 59 odst. 3 g) a l). // dotace nad 200 tis. a dary nad 2 mil. Kč schvaluje zastupitelstvo. Do této výše Rada zastupitelstva //

Zároveň Kontrolní výbor Zastupitelstva sděluje,že vše bylo dle zákona. Jestliže však dary překročily 2 miliony a nebyly schváleny Zastupitelstvem,byl zákon porušen.

Zde mám seznam 106 případů udělených grantů v roce 2006. Žádám tedy Kontrolní výbor, aby nám předložila kontrolní záznam,když to prověřovala, kde budou u každé akce následující údaje:

1/ Kdo akci výběrové komisi přednesl.

2/ Kolik bylo o tuto jednotlivou akci zájemců,ze kterých se vybíral vítěz.

3/ Kdo dar - dotaci , schválil , číslo usnesení Rady Zastupitelstva či usnesení Zastupitelstva.

4/ Kdo podepsal finanční uvolnění daru – či dotace. Seznam předávám panu primátorovi.

Dále máme velké výhrady k Zásadám pro partnerství …. kde ji může účelově dostat každý, kdo se o ní zajímá a komu výběrová komise,či kdo to provádí, přeje.

Uvedeme dva příklady podivně přidělených darů. Subjekt najednou po 4 letech změní předmět podnikání v březnu 2006 na oblast kultury a hned je mu přiděleno 2,3 milionu Kč. Další subjekt vznikne 19 července 2006 pro Vánoční trhy a hned jsou mu přiděleny 4 miliony Kč darem. Aniž kdy prokázal nějaké výsledky,či činnost v kultuře. Jména subjektů jsou v seznamu.

V Zásadách nejsou oblasti kultury a sportu přesně vymezeny. Nejsou uvedeny priority pořádání akcí – pro které budou dary dávány.Proč tomu a ne jinému ? Nejsou uvedeny priority, pro které budou dary dávány – počty diváků,mezinárodní ohlasy,návštěvnost akcí, propagace Prahy. Co vůbec město chce? Podmínky nestanovují, že podpora je udělována na poskytování kulturních služeb – kulturním subjektům. Podmínky nestanovují - že subjekt musí být neziskový - čili je to skrytá podpora podnikání !!!

Tohle vše silně napomáhá subjektivnímu rozhodování těch co dary-dotace přidělují !

Vzhledem k tomu,jak se dnes říká všude - transparentnosti jednání - podáme písemný návrh radě Zastupitelstva a Zastupitelstvu na změnu Zásad k transparentnosti a k objektivitě výběru subjektů.

Žádáme písemnou odpověď.

Občané za svá práva
Ing. Aleš Moravec
místopředseda