. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

1/Vážená paní
Mgr. Karolina Peake
místopředsedkyně vlády
předsedkyně Legislativní rady vlády
předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
poslankyně Parlamentu ČR

2/ Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus CSc.
prezident České republiky
na vědomí

3/ Vážená paní
Mgr. Jana Suchá
Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
zvolená za Karlovarský kraj
Ústavně-právní výbor PSP
se žádostí o podporu oprávněných požadavků občanů Tatrovic,
postižených zfalšováním voleb, a o okamžitou nápravu
protiústavního stavu, vzniklého selháním Ústavního soudu

V Praze dne 17. ledna 2012

Věc: Selhání ústavních institucí v České republice - Žádost o nápravu podle pokynu prezidenta republiky

Vážená paní poslankyně,

dovolujeme se na Vás obrátit podle pokynu prezidenta republiky čj. KPR 7365/2011 (viz příloha). Na pana prezidenta jsme se obrátili naším dopisem ze dne 21. října 2011 (viz příloha) s jednoduchými a oprávněnými požadavky na dodržení Ústavy České republiky v tak zásadní záležitosti, jako jsou volby. Vzhledem k selhání Ústavního soudu, týkajícího se zásadního porušení Ústavy ČR při volbách do "Kraje hlavní město Prahy" a s jeho souhlasem s falšováním voleb v obci Tatrovice a rovněž tak k selhání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy podle zákona o jednacím řádu PSP ve výborech stačí ke schválení pouhých 20 procent členů výboru, předkládáme Vám následující návrhy. Jejich podrobné zdůvodnění včetně příloh je uvedeno v dopisu prezidentu republiky ze dne 21. října 2011.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste prosadila:

1/ Svobodné volby na podzim 2012 do "Kraje hlavní město Praha" v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. podle kterého nemá kraj hl.m. Praha žádnou výjimku oproti ostatním krajům České republiky. Je třeba realizovat návrh Vašeho předchůdce v čele Legislativní rady vlády a současného předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, jehož návrh (sněmovní tisk 344/1999) je jako jediný plně kompatibilní s Ústavou. Pouze se technicky upraví - vypustí se okresní úřady, které již byly zrušeny. Není nadále možné, aby za volby, uskutečněné podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí si zastupitelé v hl. m. Praze přivlastnili mandát do kraje Hlavní město Praha. Toto je naprosto protiústavní a vzniklo znásilněním Ústavy představiteli vládních stran ODS a ČSSD, kteří se báli volební porážky - viz http://obcanepraha.cz/kausy/metropol/metropol2.htm . Navíc, aniž by se krajské volby vůbec konaly, si přivlastnili zastupitelé v Praze stamiliony Kč za příspěvek na mandát za konání voleb do kraje, který jim vůbec nepříslušel. Dokonce si určili počet zastupitelů, na které obdrželi od státu neoprávněně finanční prostředky, na sedmdesát, přestože podle zákona o krajích může mít kraj maximálně šedesát pět zastupitelů. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zamítl stížnost na volby v Praze politickému hnutí Pražané za svá práva pod záminkou, že to přece byl pan prezident, který vyhlásil volby do kraje Praha podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí,(viz kniha HLAVA XXII) tak je třeba pomoci panu prezidentovi tak, aby v červenci 2012 mohl v souladu s Ústavou vyhlásit svobodné volby do "Kraje hlavní město Praha" ve stejném termínu jako volby do ostatních krajů České republiky.

2/ Konání voleb pouze jeden den, např. v pátek 8 - 22 hodin. Odůvodnění: V současné době je volební schránka od 22 hodin v pátek do soboty v 8 hodin, to je po dobu deseti hodin v rukou represivních orgánů státní moci. Přičemž Ústavní soud trvá zcela v rozporu s logikou na tom, že volič musí sám prokázat, že s volební schránkou bylo manipulováno. Ale když sama volební komise je po dobu deseti hodin vykázána od volební schránky se domů vyspat, tak občan vlastně jedině za použití násilí, to je za porušení trestního zákona, se může dostat k volební schránce a tuto osobně kontrolovat. Vrcholem neústavnosti rozhodnutí Ústavního soudu je odmítnutí oprávněné stížnosti občanů obce Tatrovice na volby říjnu 2010. Přesto, že 60% oprávněných voličů odmítlo v PETICI a v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ, že by volilo "vítěznou stranu" a POLICIE ČR vydala Usnesení, podle kterého na základě odborného posudku kriminalistického pracoviště byly volby v obci Tatrovice zfalšovány, ÚSTAVNÍ SOUD SOUHLASIL S FALŠOVÁNÍM VOLEB. Proto oprávněně požadujeme, aby stejně jako v 31 civilizovaných zemí Evropy se konaly volby v České republice pouze jeden den a aby volební schránka byla po celou dobu pod osobním dohledem volební komise.

3/ Usnesení výborů Poslanecké sněmovny musí být schváleno kvalifikovanou většinou. Není možné, aby pouhá jedna pětina členů výboru přijala Usnesení a to se potom vydávalo na plenu Poslanecké sněmovny za závazné usnesení. Je proto třeba změnit zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážená paní místopředsedkyně vlády a poslankyně, zvolená v hlavním městě Praze, v prosazení výše uvedených oprávněných požadavků máte naší plnou podporu. Za písemnou odpověď předem děkujeme.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Přílohy:

Dopis prezidentovi republiky ze dne 21. října 2011 včetně příloh a odpověď KPR 7365/2011 .