. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOTEVŘENÝ DOPIS

1/ Vážený pan
Karel SCHWARZENBERG
ministr
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

2/ Vážený pan
Jan HAMÁČEK
předseda
Zahraniční výbor
Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

3/ Vážený pan
Jiří DIENSTBIER
předseda
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Parlament České republiky
SENÁT
Valdštejnské nám 4
118 01 Praha 1

4/ Vážený pan
Ing. Mirek TOPOLÁNEK
předseda
Občanská demokratická strana
Jánský Vršek 13
118 00 Praha 1

5/ Vážený pan
Ing. Jiří PAROUBEK
předseda
Česká strana sociálně demokratická
Lidový dům
Hybernská 7
110 00 Praha 1

6/ Vážený pan
MUDr. Pavel BÉM
primátor hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

V Praze dne 16. dubna 2009

Věc: Stížnost na poškozování zájmů České republiky v zahraničí

Vážený pane ministře zahraničních věcí,
vážení předsedové zahraničních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu

dovolujeme se na Vás obrátit v krajní nouzi. Jedná se o zachování Azylového domu pro matky a rodiny s dětmi v Praze 11, Donovalská 1862. Jeho historie i současnost je zcela nevšední. V roce 1997 si zdemolovaný objekt bývalých jeslí pronajalo od Městské části Praha 11 občanské sdružení Společnou cestou. Po úspěšně provedené rekonstrukci společnými silami s Českobratrskou církví evangelickou byl ještě přistaven kostel tak, aby tvořil s Azylovým domem jeden architektonický celek. Nešlo však pouze o stavební část.

V prvé řadě se jednalo o spojení duchovní osvěty s našimi nejchudšími spoluobčany, kteří se mnohdy nikoli vlastní vinou ocitli v krizové životní situaci. Řeší se zde mnohočetné problémy rodin a velice úspěšně. Proto také nemalou měrou na výstavbu přispěli dárci ze zahraničí, většinou evangelické sbory z Německa, Holandska, Velké Británie, Švýcarska ale dokonce i ze Spojených států. Výsledkem je "genius loci", tak jak je správně nazval pražský primátor MUDr. Pavel Bém na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 19. února 2009, při projednávání PETICE občanů "Za zachování Azylového domu v objektu Donovalská 1862, Praha 11 (Příloha 1). Rovněž i ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas jednoznačně podpořil zachování Azylového domu ( Příloha 2).

Při vlastním projednávání i při přijetí příslušného Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy číslo 24/1 (viz Příloha 3) se zachoval velice seriozně primátor MUDr. Pavel Bém. I díky němu obdržel jasné zadání radní hlavního města Prahy pan Jiří Janeček, to je zachovat Azylový dům a pro mateřskou školu, která byla /zcela formálním/ důvodem výpovědi, se našel na území Prahy 11 jiný objekt. Osobní spolupráci při řešení tohoto problému slíbil na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy i starosta Městské části Praha 11 mgr. Dalibor Mlejnský.

Musíme bohužel konstatovat, že radní pan Jiří Janeček svou úlohu nezvládl. Nezajistil prodloužení smlouvy pro Azylový dům a naopak obdrželo o.s. Společnou cestou příkaz vyklidit objekt a předat jej v pondělí dne 2. března 2009 v 10 hodin akciové společnosti Jihoměstská majetková. Je to společnost, ve které je starosta MČ Praha 11 mgr. Dalibor Mlejnský předsedou Dozorčí rady. Výsledkem tohoto střetu zájmů je bohužel skutečnost, že nedošlo k prodloužení nájemní smlouvy občanskému sdružení Společnou cestou, přestože je to podle usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy číslo 24/1 jednoznačně podmínka dalšího setrvání Azylového domu ve stávajícím objektu.

Naopak, v rozporu s usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy 24/1 ze dne 19. února 2009 a se svými osobními sliby, přijalo dne 19. března 2009 zastupitelstvo Městské části Praha 11 za vedení starosty Mgr. Mlejnského a radního MČ Praha 11 Jiřího Janečka usnesení číslo 28/22/Z/2009 (Příloha 4), podle kterého ruší Azylový dům v Praze 11, Donovalská 1862.

V čem je mezinárodní rozměr tohoto tragického nedorozumění? Zahraniční donátoři, když se dozvěděli o tom, že Azylový dům bude zrušen a duchovní a sociální služba, která byla poskytována obyvatelům Azylového domu, bude vlastně přivedena vniveč, se rozhodli protestovat. Napsali osobní dopisy, i dopisy za celé farnosti a společenství věřících. Dopisy byly mimo jiné adresovány i primátorovi hl.m. Prahy. Jako jeden z mnoha přikládáme dopis představitele Falcké evangelické církve, čestného občana města Ludwigshafen, dlouhodobě odpovědného za sociální záležitosti pana Friedhelm Borggrefe ( Příloha 5), ve kterém m.j.uvádí:

"Jenom má domovská církev, Falcká evangelická církev, jsme pro tento účel z církevních sbírek, rozpočtových prostředků a nadací přispěli více jak 200 000 Euro. Při pokládání základního kamene byly přítomna nejen manželka tehdejšího premiéra Špidly, ale také zástupci hlavního města Prahy, kteří zahraniční hosty ujišťovali, že tento projekt bude modelem sociální práce v budoucnosti v České republice. Myslím si, že tato politika nebude mít pouze katastrofální následky pro lidi ve Vašem městě, ale také pro image Vašeho města jako města s nekompetentní a nepřátelskou sociální politikou a politikou nepřátelskou vůči církvi a její práce v České republice. Žádám Vás, pane primátore, co nejnaléhavěji o změnu Vašeho rozhodnutí".

Obdobný dopis napsal pan Borggrefe také velvyslanci Spolkové republiky Německo v České republice panu Elfemkämperovi (Příloha 6). Na základě těchto dopisů i z jiných zemí požádal senátor a ministr zahraničních věcí České republiky pan Karel Schwarzenberg starostu Městské části Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského o přehodnocení úmyslu zrušit Azylový dům (Příloha 7). Rovněž jsme předali příslušné dokumenty vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice paní Ireně Moozové.

B

Azylový dům v Praze 11 má klienty ze všech částí Prahy ( Příloha 8). V souladu se zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. jde vlastně o dohodu mezi Zastupitelstvem hlavního města Prahy a Zastupitelstvem Městské části Praha 11, jak zajistit i nadále provozování Azylového domu v objektu Donovalská 1862. Radní Jiří Janeček nepravdivě uvádí v médiích, že na mateřskou školku nejsou peníze. Pouze pro představu: Za svoje čtyřleté funkční období má Městská část rozpočet 3 mld, Kč, to je 3 000 000 000 Kč. Takže nikoli procento, ale dokonce pouhých několik promilí této částky by situaci zachránilo.

Proč vlastně MČ Praha 11 chce za každou cenu, to je i za cenu prokazatelného poškozování zájmu občanů České republiky v zahraničí, získat do svého užívání objekt Donovalská 1862? V roce 1997 byl tento objekt v dezolátním stavu. . Nyní je tam 20 bytů, moderně vybavených. Proto zdarma tyto byty získat je celý účel jednání MČ Prahy 11. Na území MČ Praha 11 doposud působila rozpočtová organizace Centrum sociálních služeb Praha - Jižní Město. Tato příspěvková organizace byla ke dni 19. března 2009 zrušena a místo ní byla vytvořena akciová společnost Jihoměstská sociální, 100% vlastněna MČ Praha 11.

Složení akciové společnosti Jihoměstská majetková:

předseda představenstva Jiří Janeček /radní/
místopředseda představenstva: Jan Maixner, zástupce starosty
předseda dozorčí rady: Dalibor Mlejnský, starosta
člen dozorčí rady: Maixner mladší, syn zástupce starosty Maixnera
kontaktní osoba pro informace o uchazeče na ředitele Jihoměstské sociální a.s. :
paní Maixnerová, manželka místostarosty Maixnera

Akciová společnosti Jihoměstská sociální je podle Zakladatelské listiny založena za účelem tvorby zisku. Již při založení obdržela od Městské části Praha 11 počáteční vklad 2 miliony Kč z veřejných prostředků.

Valná hromada určuje odměny členům představenstva a dozorčí rady.

Valnou hromadu podle Stanov tvoří rada Městské části Praha 11. V praxi to znamená, že:

Radní Jiří Janeček hlasuje v radě o výši odměny pro předsedu představenstva Jiřího Janečka.

Místostarosta Jan Maixner hlasuje v radě o výši odměny pro místopředsedu představenstva Jana Maixnera a pro člena dozorčí rady Maixnera ml., svého syna.

Starosta Dalibor Mlejnský hlasuje v radě o výši odměny pro předsedu dozorčí rady Dalibora Mlejnského.

Podle zakladatelské listiny Jihoměstské sociální a.s. je předmětem podnikání poskytování sociálních, pečovatelských a ošetřovatelských služeb za účelem zisku.

Toto je v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., podle kterého § 2, odst. (2) Hlavní město Praha a městské části pečují o potřeby svých občanů a chrání též veřejný zájem.

Městská část Praha 11 není podnikatelský subjekt, jednající za účelem zisku. Naopak, podle zákona o hl.m. Praze musí pečovat o potřeby svých občanů Přesně je to vyjádřeno ve: SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, konečné znění KOM(2007)725 ZE DNE 20.11.2007, doprovázející sdělení "Jednotný trh pro Evropu 21. století" - Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek. V tomto dokumentu, v bodě 2.3 Zvláštní situace sociálních služeb, se výslovně uvádí

Cíle a zásady organizace sociálních služeb :

- tyto služby se obecně řídí zásadou solidarity a značně závisejí na financování z veřejných prostředků, aby byla zajištěna rovnost přístupu k nim bez ohledu na majetek či příjem,

- neziskoví poskytovatelé stejně jako dobrovolní pracovníci často hrají důležitou roli při poskytování sociálních služeb, přispívají k sociálními začleňování, sociální soudržnosti místních společenství a mezigenerační solidaritě.

Z výše uvedeného vyplývá, že založení akciové společnosti Jihoměstská sociální Městskou částí Praha 11 za účelem tvorby zisku v oblasti podnikání v sociálních službách , s možností vytvoření penězovodu z veřejných finančních prostředků de facto přímo na bankovní konta některých zastupitelů, je v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze ale i s příslušnými dokumenty Evropské unie.

Pro informaci je třeba uvést, že zatímco u příspěvkové organizace mají občané právo kontroly vynaložených finančních prostředků, tak akciová společnost je podle obchodního zákoníku soukromou obchodní společností a občané mají zákaz účasti na valné hromadě, přesto, že se jedná o správu (jejich) obecního majetku.

C

Předsedou oblastního sdružení Občanské demokratické strany v Praze 11 je pan Jiří Janeček, radní na Městské části Praha 11, dále 8 hodin denně pracující jako radní hl.m. Prahy (80 000 Kč měsíčně), a dalších 8 hodin denně pracující jako poslanec Poslanecké sněmovny (200 000 Kč měsíčně podle výpočtu senátora Kubery). Na zastupitelstvu Městské části Praha 11 je koalice ODS a ČSSD. Předsedou Klubu zastupitelů ČSSD na zastupitelstvu Městské části Praha 11 je pan Miroslav Svoboda, poslanec Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že oba tito poslanci vědomě poškozují zájmy České republiky v zahraničí, a přitom mají rozhodující pravomoce v zastupitelstvu MČ Praha 11, žádáme touto cestou předsedu Občanské demokratické strany a předsedu České strany sociálně demokratické, aby prokázali, že jejich strany mají sílu zabránit poškozování zájmu České republiky v zahraničí a přijali k tomu příslušná opatření.

ZÁVĚR

Ve čtvrtek dne 23. dubna 2009 se od 9 hodin koná řádné zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Na programu měl být i bod "Plnění usnesení 24/1 ze dne 19.2.2009 - Zachování azylového domu v Praze 11, Donovalská 1862". Do programu zasedání (Příloha 9) však odmítl radní Jiří Janeček projednání tohoto bodu zařadit.

Žádáme proto primátora hl.m. Prahy, aby na program zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23. dubna 2009 zařadil v souladu s jednacím řádem zastupitelstva bod programu "Zachování azylového domu v Praze 11, Donovalská 1862" - Plnění usnesení číslo 24/1 ze dne 19. 2. 2009.

Podle jednacího řádu musí být na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy uděleno slovu ministrovi nebo jemu určenému zástupci, poslanci a senátorovi. Srdečně Vás na toto zasedání zveme, Vaše vystoupení k zachování dobré pověsti České republiky v zahraničí jistě přispěje.

------------------------

Vážený pane ministře zahraničních věcí,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat, aby jste vyvinul maximální úsilí k tomu, aby byl zachován Azylový dům v Praze 11 v současné podobě. Pokud by jste se mohl vhodnou formou omluvit zahraničním dobročinným organizacím, určitě by to prospělo renomé České republiky.

Vážení předsedové zahraničních výborů Senátu a Poslanecké sněmovny,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat, aby tato naše stížnost byla zařazena jako bod programu na nejbližším zasedání výboru, kterému předsedáte. Rádi bychom seznámili poslance se skutečným stavem věci. Dobré jméno České republiky se těžko získává, ale velice lehko se ztratí.

Vážení předsedové Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat, aby jste svým vlivem zabránili poškozování zájmů České republiky v zahraničí.

Na závěr našeho dopisu zdvořile žádáme všechny oslovené o písemnou odpověď.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Přílohy:

1/ PETICE
2/ Dopis ministra práce a sociálních věcí
3/ Usnesení Zastupitelstva hl.n. Prahy 24/1 Zachování Azylového domu v Praze 11
4/ Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 - Zrušení Azylového domu v Praze 11
5/ Stížnost zahraničního donátora primátorovi Bémovi
6/ Stížnost zahraničního donátora velvyslanci Spolkové republiky Německo
7/ Žádost senátora a ministra zahr. věcí starostovi MČ Praha 11 o zachování Azylového domu
8/ Bydliště klientů Azylového domu v hl.m. Praze
9/ Program zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 23. dubna 2009