. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2,
Praha 1

V Praze dne 13. prosince 2010

Věc: ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ "PRIVATIZACE PRAŽSKÉ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY" JAKO ŘÁDNÝ BOD PROGRAMU NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DNE 28. LEDNA 2011

Poškozený: Hlavní město Praha

Výše škody: cca 2 miliardy Kč, která může dosáhnout až 8 miliard Kč v případě nepřiznání dotace z Evropské unie na Ústřední čističku odpadních vod

Návrh: Získat cca 8 miliard Kč zpět do rozpočtu hlavního města Prahy

I.

V zákoně o hl.m. Praze č. 131/2000 Sb. je m.j. stanoveno:

§ 35

Majetek hlavního města musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly. Hlavní město je povinno pečovat o svůj majetek a kontrolovat hospodaření s tímto majetkem. Majetek hl.m. Prahy musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Hlavní město Praha je povinno chránit majetek hl.m. Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

§ 36

Záměry hl.m.Prahy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku hl.m. Praha zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech hl.m. Prahy vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy, aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud hlavní město Praha záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

II.

Ministerstvo financí ČR vydalo dńe 7. listopadu 1997 svým čj. 41/70659/97 rozhodnutí o privatizaci majetku státu . V podmínkách privatizace je uvedeno, že " veřejná soutěž na prodej 66% akcií se uskuteční na dobu 15 let" a dále, že 34% akcií se převede bezúplatně na hl.m.Prahu. Proto také nový vlastník Pražských vodovodů a kanalizací a.s., francouzská společnost Vivendi, uvedla, že za 12 let, to je do roku 2013, se jí vrátí vložená investice 6,17 miliardy Kč. "Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Water ČR Philippe Guitard - iDNES 8. února 2001. Z vyjádření jednoznačně plyne, že podle privatizačního projektu je uzavřená smlouva do roku 2013 a že do té doby mají zajištěnu návratnost vložených investic. O prodloužení smlouvy do roku 2028 není ani zmínka.

Vlastní převod 34% akcií projednávalo Zastupitelstvo hl.m.Prahy dne 3. října 2002 na svém 47. zasedání.

Ještě předtím, dne 1. října 2002 Rada HMP svým usnesením čj. 1557 ze dne 1.10.2002 schvaluje "Smlouvu o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy" uzavřená mezi Hlavním městem Prahou a společností Pražské vodovody a kanalizace a.s. , ve které na str. 18, v bodě 7.1 je uvedeno: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2028. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami." Za předložení návrhu do Rady byl odpovědný tehdejší finanční náměstek primátora ing. Jiří Paroubek, který vedl veškerá jednání se zahraniční firmou o podmínkách privatizace, viz dopis o jednání dne 15.8.2002 s panem Guitardem. Při vlastním projednání byly zásadně a úmyslně porušeny všechny procesní postupy. Podle Jednacího řádu Zastupitelstva hl.m.Prahy :

1/ čl. 2, odst. 4 mají obdržet zastupitelé materiály na zasedání nejméně 7 dní předem.

Skutečnost: Materiály, včetně složitých právních smluv, obdrželi zastupitelé až dne 3. října 2002 těsně před začátkem zasedání.

2/ čl. 2, odst. 5 : O navrženém programu informuje Magistrát občany hl.m.Prahy nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

Skutečnost: Návrh pořadu jednání 47. zasedání vůbec neobsahoval bod programu "Prodej akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace" - tisk Z 925, takže se občané ani nemohli předem seznámit s obchodem v řádu miliard korun - ale jedná se nikoli o soukromé vlastnictví zastupitelů, ale o finanční prostředky občanů. Takto bylo veřejné kontrole občanů zcela zabráněno.

3/ Podle čl. 7 odst. 3a) určí předsedající dva členy Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání, podle čl. 7 odst. 4 zastupitelstvo zvolí návrhový výbor, ve kterém musí být zastoupen každý klub zastupitelstva.

Skutečnost:

a) Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. Jan Kasl. Současně byl ale Ing. arch. Jan Kasl členem návrhové komise, což je střet zájmů a nesmí tato situace vůbec nastat. Jak může ověřovat činnost návrhové komise, když je sám současně ověřovatelem zápisu a současně členem návrhové komise?

b) Návrhová komise podle stenozáznamu z jednání pracovala ve složení: Ing. Kořínková (ČSSD), Ing. Paroubek /ČSSD) Ing. Kovařík, p. Steiner, Ing.arch. Kasl, p. Vrbík, MUDr. Říha, p. Zajíček (stenozáznam, str,4,5). V rozporu s jednacím řádem zde měla ČSSD 2 členy.

V prodeji pražské vody zahraničním majitelům byli osobně zainteresování tito členové návrhové komise:

- předsedkyně Ing. Kořínková byla v té době / a je dodnes/ předsedkyní dozorčí rady akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace /PVK/. V době projednání prodeje akcií byla společnost PVK již vlastněna ze 66 % zahraničními majiteli a podle obchodního zákoníku byla Ing. Kořínková povinna hájit zájmy této akciové společnosti

- Ing. Paroubek jakožto finanční náměstek primátora byl zodpovědný za veškeré finanční transakce vůči PVK (prodej akcií, jednání o smlouvách)

- Ing. Kovařík - byl rok ve statutárních orgánech PVK

- Ing. arch. Kasl - byl členem státní privatizační komise při Fondu národního majetku na prodej 66% podílu PVK a.s.zahraničním vlastníkům

- p. Steiner rovněž členem téže komise na prodej 66% podílu PVK a.s. zahraničním vlastníkům

Z výše uvedeného plyne, že z osmi členů návrhové komise bylo 5 členů, to je většina, přímo odpovědno za stav, provozování či prodej společnosti PVK a.s. Vzhledem k tomu, že na pořadu 47. zasedání se projednávalo celkem 22 bodů, naskýtá se otázka: bylo složení návrhové komise v této souvislosti náhodné, či nikoli ? Vztaženo zejména k tomu, že návrhová komise odsouhlasila vložení "Smlouvy o smlouvě budoucí" na pořad hlasování - viz dále.

III.

Při vlastním projednávání na zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 3. října 2002 bylo konstatováno (viz stenozáznam)

- předkladatelem tisku Z 925 Prodej akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s je Ing. Kovařík, který je sice členem Rady hl.m.Prahy, ale jak sám v přednesu říká, je pouze předkladatelem materiálu pro tento den /str. 27/. Prodej akcií věcně patřil finančnímu náměstku Paroubkovi, který návrhy smluv se zahraničním partnerem osobně projednával.

- tisk Z 925 obsahoval tři smlouvy, které vůbec nebyly uvedeny v návrhu usnesení. Návrh usnesení se týkal pouze prodeje akcií. Proto také žádný ze zastupitelů pro složitost smluv, a proto, že jim byly tyto smlouvy předloženy prakticky až při zahájení zasedání, nikdo tyto smlouvy nestudoval. Rozhodující je smlouva o smlouvě budoucí.

- v průběhu diskuze předložila paní Ing. Kořínková, (předsedkyně dozorčí rady PVK a.s. v té době již vlastněného ze 66 % zahraničním vlastníkem), návrh do usnesení, aby zastupitelstvo schválilo tři smlouvy, včetně smlouvy o smlouvě budoucí /str. 19, 20/. Díky tomuto návrhu Ing. Kořínkové se nakonec prodloužila doba platnosti smluv ZADARMO o dalších 15 let, až do roku 2028 a celková ztráta hl.m.Prahy tak činí minimálně 2 miliardy Kč, ale může dosáhnout až 8 miliard Kč (nebudou přiděleny finanční prostředky z EU pro přílišnou délku smluv do roku 2028)

- zastupitel pan Stránský navrhl do usnesení, aby celá transakce skončila prodejem akcií a aby nebyla vázána dalšími smlouvami, které se týkají budoucnosti. Výslovně odmítl smlouvu o smlouvě budoucí (str.28)

- předkladatel Ing. Kovařík na str. 26 výslovně garantoval, že platnost smluv je pouze do roku 2013

- zastupitel MUDr. Hvížďala: "řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně, jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda!!!"

IV.

Zastupitelstvo potom na osobně přednesený návrh předsedkyní návrhové komise Ing. Kořínkovou (a současně, jak již bylo uvedeno, předsedkyni dozorčí rady PVK a.s. vlastněného ze 66% zahraničním partnerem) - viz str. 31 stenozáznamu, schválilo smlouvy PVS a PVK svým usnesením č. 47/02 ze dne 3.10.2002.

Rozhodujícím kritériem, proč se prodloužil smluvní vztah se zahraničním vlastníkem, je doba trvání smluv.

- Rada HMP za předsednictví primátora MUDr. Béma svým usnesením č. 0693 ze dne 27.4.2004 již vlastně prolamuje rok trvání smlouvy 2013 a schválením smlouvy o smlouvě budoucí je již ve hře trvání smlouvy do roku 2028.

- Následuje Výzva k odstoupení J. Paroubka a dalších členů Rady HMP v souvislosti s prodloužením smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury HMP. Podepsáni zastupitelé - předseda klubu ED Jiří Witzany, předseda pražské KDU Marián Hošek,. Datum: 20.května 2004

- Ing. Paroubek vydává dne 27. května 2004 prohlášení, kde tvrdí: Zda v roce 2013 dojde či nedojde k prolongaci nájemních a podnájemních smluv, se tedy teprve ukáže v budoucnosti v závislosti na výsledcích uvedeného konkurenčního řízení. Znamená to, že Ing. Paroubek tvrdí, že hranice roku 2013 nebyla prolomena.

V.

Rada HMP přijala dne 10. ledna 2006 usnesení číslo 0038 . V něm svým dodatkem číslo 14 , str. 27 , prodlužuje dobu trvání smluv mezi hlavním městem Prahou a společností Pražská vodohospodářská společnost na termín 31. prosince 2028 a současně ukládá této společnosti, kterou hl.m.Prahy vlastní, aby neprodleně uzavřela smlouvu s dobou trvání do 31. prosince 2028 se společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., vlastněnou ze 100% zahraničním vlastníkem.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo usnesení č. 47/02 ze dne 3.října 2002 v dobré víře, že smlouvy, které umožňují provozovat zahraničnímu vlastníkovi pražskou vodárenskou síť, mají platnost pouze do roku 2013. Potom měl být vybrán v řádném výběrovém řízení nový provozovatel pražské vodovodní sítě na dalších 15 let.- viz prohlášení Ing. Paroubka ze dne 27.5.2004. Odhadovaná cena za toto prodloužení je min. 2 miliardy Kč (uvedeno v interpelacích zastupitele dr. Witzanyho). Proto bylo povinností primátora hl.m.Prahy MUDr. Pavla Béma, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy nechat projednat prodloužení smluvních vztahů se zahraničním partnerem o dalších 15 let, to je až do konce roku 2028.

Z Á V Ě R

1. V "OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI PVK" na prodej 34% akcií byly vypracovány celkem 3 posudky. Rozhodující je, že jak v posudku společnosti EPIC, tak společnosti AZ je výslovně uvedeno, že v ocenění vycházejí ze smluv s délkou trvání na 15 let, to je od roku 1998 do roku 2013. Podle této doby také byly akcie oceněny.

Ocenění akcií s délkou smluv se zahraničním partnerem na dobu 15 let bylo předáno Radě Hl.m. Prahy 18. září 2002. O Smlouvě budoucí do roku 2028 není v tomto ocenění vůbec žádná zmínka. Při hlasování na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 3. října 2002 byla však zastupitelům ještě podhozena Smlouva o smlouvě budoucí, se kterou žádný ze zastupitelů ani neměl možnost se seznámit. Znamená to, že prodloužení smlouvy s VEOLIÍ z roku 2013 do roku 2028 bez výběrového řízení bylo zadarmo.

Přitom sám tehdejší finanční náměstek primátora ing. Jiří Paroubek v říjnu 2002 prohlásil v tisku:

Otázka: Vivendi má příslib na prodloužení smlouvy jen tak…

Odpověď: Příslib ano, ale stejně se bude muset podrobit výběrovému řízení

2. Je nutno si uvědomit, že příjem do rozpočtu pro hlavní město Prahu měl být ve dvou variantách:

Varianta A: Smlouvy uzavřené do roku 2013:

Příjem hl.m. Prahy 880 milionů Kč podle ocenění do roku 2013

dalších cca 1,5 - 2 miliardy Kč za ocenění za období 2014 - 2028. Toto ocenění nebylo vůbec provedeno.

Celkem mělo mít hl.m.Praha příjem v tomto případě 2 miliardy 380 milionů Kč až 2 miliardy 880 milonů Kč

Varianta B: Smlouvy uzavřené do roku 2028. V tomto případě bylo nutno v roce 2013 vyhlásit výběrové řízení na dalších 15 let podle požadavků Evropské unie, tak jak neustále zdůrazňoval náměstek ing. Paroubek:

Příjem hl.m. Prahy 880 milionů Kč podle ocenění do roku 2013

Dalších cca 2 miliardy Kč za výsledek výběrového řízení.

Celkem mělo mít hlavní město příjem 2 miliardy 880 milionů Kč.

Ve skutečnosti obdrželo hl.m. Praha pouze 880 milionů Kč.

3. Finanční ztráty hlavního města Prahy vzniklé tím, že byla smlouva se zahraničním provozovatelem pražské vodovodní sítě, společností PVT a.s. prodloužena zadarmo o 15 let, do roku 2028:

1/ Ztráta ca 2 miliard Kč, které mělo hlavní město Praha obdržet v roce 2013, při ocenění společnosti PVK podle smlouvy o smlouvě budoucí za pronájem do roku 2028

2/ nebo obdržet 2 miliardy Kč od vítěze výběrového řízení na provozování pražské vodovodní sítě do roku 2028

Evropská unie již před vstupem ČR do EU vládu ČR důrazně upozornila, že ČR musí dodržovat podmínky pro přijetí dotací ve vodárenství. Vláda České republiky proto v listopadu 2007 uzavřela s Evropskou komisí dohodu, že smlouvy, která mají v ČR města nasmlouvána se soukromými provozovateli vodárenských sítí, a které přesahují rok 2022, neobdrží z Evropských fondů ani korunu dotace.Praha žádala o dotaci na Ústřední čističku odpadních vod v částce 6 miliard Kč a dodnes jí neobdržela.Čili v současné době se jedná o ztrátu dalších 6 miliard Kč. Tuto ztrátu však chce současné vedení pražské radnice řešit půjčkou, to je na úkor daňových poplatníků a dále s tím související zdražení vodného a stočného.

4. Na 21. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27.11.2008 k rozpočtu vystoupil předseda sdružení Občané za svá práva v Praze a současně i občan hl.m. Prahy ing. Karel Berka. Ve svém projevu požádal o přešetření privatizace pražské vody, neboť došlo k prokazatelné ztrátě přibližně 2 miliardy Kč v neprospěch hl.m. Prahy a současně se očekává ztráta dalších 6 miliard Kč od Evropské unie. EU odmítá dát těchto 6 miliard Kč hl.m. Praze proto, že by vlastně skončily u soukromé firmy, provozující vodohospodářskou infrastrukturu v Praze, a která obdržela smlouvu na celkem 30 let, což pravidla EU považují za nedovolenou podporu soukromé firmě.

Odpovědnou náměstkyní za boj proti korupci, a současně za čerpání finančních prostředků z Evropské unie byla v tuto dobu paní Markéta Reedová. Přesto, že to měla ve své pracovní náplni a odpovědnosti, po uvedeném vystoupení ing. Berky o miliardových ztrátách pro hlavní město Prahu, neučinila vůbec žádná opatření a tím vlastně kryla důvodné podezření z porušování zákona při privatizaci pražské vody.

V boji proti korupci se paní Markéta Reedová nyní stala Generální ředitelkou Centra pro místní rozvoj, na které jí jmenoval představitel Věcí Veřejných, ministr pro místní rozvoj.

-------

Na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 6. 2010 vystoupil za občanské sdružení Občané za svá práva v Praze ing. Karel Berka .Ve svém vystoupení poukázal na prokazatelnou škodu ve výši cca 2 miliard Kč, ke které došlo prodloužením smlouvy se zahraničním partnerem o provozování pražské vodovodní infrastruktury o dalších 15 let bez výběrového řízení, to je až do roku 2028 a tím i s následným zablokováním dotace od Evropské unie na výstavbu ÚČOV (čističky vod) ve výši 6 miliard Kč. Současně upozornil na to, že již dne 27. listopadu 2008 navrhl primátorovi hl.m. Prahy MUDr. Pavlu Bémovi, aby zrušil toto prodloužení smlouvy a vypsal v roce 2013 řádné výběrové řízení v souladu s privatizačním projektem. Bylo to přímá reakce na interpelaci RNDr. Jiřího Witzanyho, Ph.D., určenou i pro předchozí náměstkyni primátora pro potírání korupce paní Markétu Reedovou /.

Ve svém vystoupení dne 17. 6. 2010 ing. Karel Berka doslovně uvedl:

"Nezbývá nám, než upozornit příslušné orgány, aby se zabývaly prokazatelnou ztrátou 8 miliard Kč v neprospěch občanů Prahy a vyvodily z toho příslušné důsledky. Žádáme náměstka pro potírání korupce pana Milana Richtera o písemnou odpověď a zejména o vymezení konkrétní osobní odpovědnosti za ztrátu 8 miliard Kč."

Vzhledem k tomu, že jsme ani za pět měsíců neobdrželi od ing. Milana Richtera písemnou odpověď, jsme přesvědčeni, že jako náměstek pro boj s korupcí měl ve věci konat a zjistit, zda nedošlo ve věci prodeje pražské vody ke korupčnímu jednání. To, že měl konat, vyplývá z jeho pozice náměstka primátora pro boj s korupcí. Protože jsme dodnes neobdrželi žádnou písemnou odpověď, tak dle našeho názoru ve věci vůbec nekonal, čímž se mohl dopustit možného porušení zákona.

V boji proti korupci se stal ing. Milan Richter starostou Městské části Praha 10.

--------------

NÁRH USNESENÍ PRO ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ZASEDÁNÍ DNE 28. LEDNA 2011:

Zastupitelstvo hlavního města Prahy :

I. V souladu s privatizačním projektem potvrzuje platnost smlouvy o pronájmu pražské vodohospodářské infrastruktury se zahraničním partnerem do roku 2013

II. V roce 2013 bude vypsáno řádné výběrové řízení na provozování pražské vodovodní infrastruktury s alternativou, že si hlavní město Praha bude provozovat vodovodní infrastrukturu samo - subjektem k tomu zřízeným.

III. Požádat neprodleně EU o dotaci 6 miliard Kč na výstavbu Ústřední čističky odpadních vod

Pokud bude zahraniční partner požadovat náhradu za období 2013-2028, odkázat jej na odpovědné činitele za privatizaci pražské vodovodní infrastruktury.

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda