. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pan
Jiří JANEČEK
generální ředitel
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze dne 30.dubna 2010

VĚC: ŽÁDOST O PŘÍMÉ VYSÍLÁNÍ POŘADU "SETKÁNÍ S OBČANY"

Vážený pane generální řediteli,

dovolujeme se na Vás obrátit se zcela výjimečnou žádostí. Podle zákona o České televizi má Česká televize za povinnost vytvářet a šířit programy pro všechny skupiny obyvatel.

Občanské sdružení Občané za svá práva v Praze již od 2. října 2006, to je více jak tři roky, upozorňuje veřejnost na nepochopitelně špatný zákon č. 107/2006 Sb, který hrubě poškodil životní úroveň občanů, kteří uvízli v pasti nájemného bydlení v České republice. Naše sdružení za tuto dobu m.j. uspořádalo řadu protestních shromáždění. Prosadilo, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání v červnu a potom v listopadu 2009 dvakrát veřejně projednalo petici "Za spravedlivou privatizaci obecních bytů a za dostupné nájemní bydlení v hlavním městě Praze".

Vzhledem k tomu, že zastupitelé hlavního města Prahy odmítli "demokraticky", aby bylo umožněno zástupcům petentů - občanských sdružení na zasedáních zastupitelstva veřejně vystoupit, bylo dohodnuto s předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy, že bude tato petice veřejně projednána na SETKÁNÍ S OBČANY v pondělí dne 3. května 2010 od 17 hodin ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Na setkání je pozván i primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel BÉM.

Za dobu více jak tří let se Česká televize důsledně vyhýbala přinést jakoukoli zmínku o těchto veřejných protestech proti bytové krizi a naprosté anarchii v bytové politice hlavního města Prahy. Tato cenzura, nemající v demokratické společnosti obdoby, však měla i pozitivní stránky. Občané se naučili spolu scházet a prosazovat svoje oprávněné zájmy i bez veřejnoprávní České televize. Výsledkem povýšeného vztahu zastupitelů hlavního města Prahy ke svým občanům, a neřešení kritických problémů základního lidského statku - bydlení, je mj. to, že občanská sdružení se rozhodla sama ovlivnit výsledky komunálních voleb v Praze svou aktivní účastí ve volební kampani v komunálních volbách.

Pro Vaší informaci je nutno ještě uvést dvě základní skutečnosti:

1/ Právo petiční pochází z doby císaře Josefa II. V roce 1780 mu předali odvážní Valaši prostřednictvím petice žádost o opětnou svobodu náboženství, kterou císař Josef II následně realizoval v Tolerančním patentu. Zastupitelé hlavního města Prahy, kteří odmítli, aby je petenti v roce 2009 seznámili se svými požadavky, se zachovali hůře ke svým "poddaným" než osvícený feudální císař před více jak 200 lety.

2/ V českých zemích v novodobé historii to byl rovněž císař Josef II, který po převzetí úřadu v roce 1781 zrušil cenzuru. Výjimkou byl zákaz vydávání děl, tzv. "bludy" které měly za úkol ohlupovat tehdy z velké části nevzdělané obyvatele. Přesto však, komu bylo vydávání díla cenzurou zakázáno, měl právo odvolat se k soudu a tím prorazit cenzuru.

Podle zákona o České televizi působí generální ředitel jako vrchní cenzor. Co on nepovolí k vysílání, tak vůči této zvůli občané nemají právo obrátit se na soud s požadavkem na odvysílání závažných skutečností ve veřejnoprávním médiu. Rada České televize má vůči Generálnímu řediteli ČT jedinou pravomoc, odvolat jej, když řádně neplní zadání, které prosazují prostřednictvím svých zástupců v televizní radě vládnoucí politické strany. Tím se naše společnost, začínající se opět demokraticky rozvíjet, dostala z hlediska práv občanů na zrušení cenzury ještě před dobu císaře Josefa II, to je do období poddanství a vládnoucího panstva z hlediska poskytování informací.

Problém bytové krize a jejího neřešení, to je přehlížení základních práv občanů, se netýká pouze hlavního města Prahy. V příloze Vám zasíláme i otevřený dopis, který zaslali obyvatelé Prachatic ministrovi práce a sociálních věcí. Pokud se seznámíte laskavě s jeho obsahem, budou Vám jasné dopady této situace na zoufalé občany.

Vážený pane generální řediteli, dovolujeme si Vás proto touto cestou pořádat, aby veřejnoprávní Česká televize dokázala svou oprávněnost ve vybíraní více jak 4 000 000 000 Kč od občanů a odvysílala přímým a necenzurovaným přenosem SETKÁNÍ S OBČANY, na které je pozván i primátor hlavního města Prahy.

KDE: Budova Zastupitelstva hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2 Praha 1

KDY: pondělí dne 3. května 2010 v době od 17 do 19 hodin.

Děkujeme za vstřícný přístup. Odpověď prosím zašlete na mail [email protected]

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda

s aktivní podporou občanských sdružení:
ZA PRIVATIZACI A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK BYDLENÍ V MČ PRAHA 2
ŽIŽKOV(NEJEN)SOBĚ PRAHA 3
BYT ČI NE BYT? PRAHA 6
SPRAVEDLIVÉ BYDLENÍ PRAHA 10
OBECNÍ DOMY PRAHA 11

Příloha:
1/ Petice "Za spravedlivou privatizaci obecních bytů a za dostupné nájemní bydlení v hlavním městě Praze
2/ Pozvánka na SETKÁNÍ S OBČANY na den 3. května 2010 v 17 hodin
3/ Dopis občanů Prachatic ministrovi práce a sociálních věcí