. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Pražská voda

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

1/ Nejvyšší státní zastupitelství
rukám Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renáty Vesecké
Jezuitská 4
660 55 Brno

2/ Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5

V Praze dne 16. října 2008

OZNÁMENÍ
o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu Zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr.z., po případě Poškozování cizích práv podle § 209 tr.z. či dalších trestných činů podle výsledku šetření.

Oznamovatel: Občané za svá práva v Praze, občanské sdružení, Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

Poškozený: Hlavní město Praha

Výše škody: 2 miliardy Kč, která může dosáhnout až 8 miliard Kč v případě nepřiznání dotace z Evropské unie na Ústřední čističku odpadních vod

Důvodně podezřelí:

Náměstek primátora hl.m. Prahy v roce 2002 Ing. Jiří Paroubek
Členka zastupitelstva hl.m.Prahy v roce 2002 Ing. Květoslava Kořínková CSc
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém
případně další osoby podle výsledku vyšetřování.

I.

Ministerstvo financí ČR vydalo dńe 7. listopadu 1997 svým čj. 41/70659/97 rozhodnutí o privatizaci majetku státu /Příloha 1/. V podmínkách privatizace je uvedeno, že " veřejná soutěž na prodej 66% akcií se uskuteční na dobu 15 let" a dále, že 34% akcií se převede bezúplatně na hl.m.Prahu. Proto také nový vlastník Pražských vodovodů a kanalizací a.s., francouzská společnost Vivendi, uvedla, že za 12 let, to je do roku 2013, se jí vrátí vložená investice 6,17 miliardy Kč. "Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Water ČR Philippe Guitard./Příloha 2 - iDNES 8. února 2001/.

Vlastní převod 34% akcií projednávalo Zastupitelstvo hl.m.Prahy dne 3. října 2002 na svém 47. zasedání.

Ještě předtím, dne 1. října 2002 Rada HMP svým usnesením čj. 1557 ze dne 1.10.2002 /příloha 3/ schvaluje "Smlouvu o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy" uzavřená mezi Hlavním městem Prahou a společností Pražské vodovody a kanalizace a.s. , ve které na str. 18, v bodě 7.1 je uvedeno: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2028. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami."

Při vlastním projednání byly zásadně porušeny všechny procesní postupy. Podle Jednacího řádu Zastupitelstva hl.m.Prahy /Příloha 4/ : 1/ čl. 2, odst. 4 mají obdržet zastupitelé materiály na zasedání nejméně 7 dní předem.

Skutečnost: Materiály, včetně složitých právních smluv, obdrželi zastupitelé až dne 3. října 2002 těsně před začátkem zasedání.

2/ čl. 2, odst. 5 : O navrženém programu informuje Magistrát občany hl.m.Prahy nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

Skutečnost: Návrh pořadu jednání 47. zasedání /Příloha 5/ vůbec neobsahoval bod programu "Prodej akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace" - tisk Z 925, takže se občané ani nemohli předem seznámit s obchodem v řádu miliard korun - ale jedná se nikoli o soukromé vlastnictví zastupitelů, ale o finanční prostředky občanů. Takto bylo veřejné kontrole občanů zcela zabráněno.

3/ Podle čl. 7 odst. 3a) určí předsedající dva členy Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání, podle čl. 7 odst. 4 zastupitelstvo zvolí návrhový výbor, ve kterém musí být zastoupen každý klub zastupitelstva.

Skutečnost:
a) Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. Jan Kasl. Současně byl ale Ing. arch. Jan Kasl členem návrhové komise, což je střet zájmů a nesmí tato situace vůbec nastat. Jak může ověřovat činnost návrhové komise, když je sám současně ověřovatelem zápisu a současně členem návrhové komise?
b) Návrhová komise podle stenozáznamu z jednání /Příloha 6/ pracovala ve složení: Ing. Kořínková (ČSSD), Ing. Paroubek /ČSSD) Ing. Kovařík, p. Steiner, Ing.arch. Kasl, p. Vrbík, MUDr. Říha, p. Zajíček./stenozáznam, str,4,5). V rozporu s jednacím řádem zde měla ČSSD 2 členy.

V prodeji pražské vody zahraničním majitelům byli osobně zainteresování tito členové návrhové komise:

- předsedkyně Ing. Kořínková byla v té době / a je dodnes/ předsedkyní dozorčí rady akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace /PVK/. V době projednání prodeje akcií byla společnost PVK již vlastněna ze 66 % zahraničními majiteli a podle obchodního zákoníku byla Ing. Kořínková povinna hájit zájmy této akciové společnosti

- Ing. Paroubek jakožto finanční náměstek primátora byl zodpovědný za veškeré finanční transakce vůči PVK (prodej akcií, jednání o smlouvách)

- Ing. Kovařík - byl rok ve statutárních orgánech PVK

- Ing. arch. Kasl - byl členem státní privatizační komise při Fondu národního majetku na prodej 66% podílu PVK a.s.zahraničním vlastníkům

- p. Steiner rovněž členem téže komise na prodej 66% podílu PVK a.s. zahraničním vlastníkům

Z výše uvedeného plyne, že z osmi členů návrhové komise bylo 5 členů, to je většina, přímo odpovědno za stav, provozování či prodej společnosti PVK a.s. Vzhledem k tomu, že na pořadu 47. zasedání se projednávalo celkem 22 bodů, naskýtá se otázka: bylo složení návrhové komise v této souvislosti náhodné, či nikoli ? Vztaženo zejména k tomu, že návrhová komise odsouhlasila vložení "Smlouvy o smlouvě budoucí" na pořad hlasování - viz dále.

II.

Při vlastním projednávání na zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 3. října 2002 bylo konstatováno (viz stenozáznam, příloha 6):

- předkladatelem tisku Z 925 Prodej akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s je Ing. Kovařík, který je sice členem Rady hl.m.Prahy, ale jak sám v přednesu říká, je pouze předkladatelem materiálu pro tento den /str. 27/. Prodej akcií věcně patřil finančnímu náměstku Paroubkovi
- tisk Z 925 obsahoval tři smlouvy, které vůbec nebyly uvedeny v návrhu usnesení. Návrh usnesení se týkal pouze prodeje akcií. Proto také žádný ze zastupitelů pro složitost smluv, a proto, že jim byly tyto smlouvy předloženy prakticky až při zahájení zasedání, nikdo tyto smlouvy nestudoval
- v průběhu diskuze předložila paní Ing. Kořínková, (předsedkyně dozorčí rady PVK a.s. v té době již vlastněného ze 66 % zahraničním vlastníkem), návrh do usnesení, aby zastupitelstvo schválilo tři smlouvy, včetně smlouvy o smlouvě budoucí /str. 19, 20/. Díky tomuto návrhu Ing. Kořínkové se nakonec prodloužila doba platnosti smluv ZADARMO o dalších 15 let, až do roku 2028 a celková ztráta hl.m.Prahy tak činí minimálně 2 miliardy Kč, ale může dosáhnout až 8 miliard Kč (nebudou přiděleny finanční prostředky z EU pro přílišnou délku smluv do roku 2028)
- zastupitel pan Stránský navrhl do usnesení, aby celá transakce skončila prodejem akcií a aby nebyla vázána dalšími smlouvami, které se týkají budoucnosti. Výslovně odmítl smlouvu o smlouvě budoucí (str.28)
- předkladatel Ing. Kovařík na str. 26 výslovně garantoval, že platnost smluv je pouze do roku 2013
- zastupitel MUDr. Hvížďala: "řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně, jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda!!!"

III.

Zastupitelstvo potom na osobně přednesený návrh předsedkyní návrhové komise Ing. Kořínkovou (a současně, jak již bylo uvedeno, předsedkyni dozorčí rady PVK a.s. vlastněného ze 66% zahraničním partnerem) - viz str. 31 stenozáznamu, schválilo smlouvy PVS a PVK svým usnesením č. 47/02 ze dne 3.10.2002/příloha 7/.

Rozhodujícím kritériem, proč se prodloužil smluvní vztah se zahraničním vlastníkem, je doba trvání smluv.

- Rada HMP za předsednictví primátora MUDr. Béma svým usnesením č. 0693 ze dne 27.4.2004 /příloha 8/ již vlastně prolamuje rok trvání smlouvy 2013 a schválením smlouvy o smlouvě budoucí je již ve hře trvání smlouvy do roku 2028.

- Následuje Výzva k odstoupení J. Paroubka a dalších členů Rady HMP v souvislosti s prodloužením smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury HMP. Podepsáni zastupitelé - předseda klubu ED Jiří Witzany, předseda pražské KDU Marián Hošek,. Datum: 20.května 2004/příloha 9/

- Ing. Paroubek vydává dne 27. května 2004 prohlášení /příloha 10 / kde tvrdí: Zda v roce 2013 dojde či nedojde k prolongaci nájemních a podnájemních smluv, se tedy teprve ukáže v budoucnosti v závislosti na výsledcích uvedeného konkurenčního řízení. Znamená to, že Ing. Paroubek tvrdí, že hranice roku 2013 nebyla prolomena.

IV.

Rada HMP přijala dne 10. ledna 2006 usnesení číslo 0038 /Příloha 11/ V něm svým dodatkem číslo 14 , str. 27 , prodlužuje dobu trvání smluv mezi hlavním městem Prahou a společností Pražská vodohospodářská společnost na termín 31. prosince 2028 a současně ukládá této společnosti, kterou hl.m.Prahy vlastní, aby neprodleně uzavřela smlouvu s dobou trvání do 31. prosince 2028 se společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., vlastněnou ze 100% zahraničním vlastníkem.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo usnesení č. 47/02 ze dne 3.října 2002 v dobré víře, že smlouvy, které umožňují provozovat zahraničnímu vlastníkovi pražskou vodárenskou síť, mají platnost pouze do roku 2013. Potom měl být vybrán v řádném výběrovém řízení nový provozovatel pražské vodovodní sítě na dalších 15 let.- viz prohlášení Ing. Paroubka ze dne 27.5.2004. Odhadovaná cena za toto prodloužení je min. 2 miliardy Kč (uvedeno v interpelacích zastupitele dr. Witzanyho). Proto bylo povinností primátora hl.m.Prahy MUDr. Pavla Béma, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy nechat projednat prodloužení smluvních vztahů se zahraničním partnerem o dalších 15 let, to je až do konce roku 2028.

Ing. Jiří Paroubek byl ústavním činitelem v době, kdy bylo primátorem hl.m.Prahy MUDr. Pavlem Bémem oznámeno prodloužení smluv do roku 2028. Bylo proto povinností Ing. Jiřího Paroubka podat trestní oznámení, minimálně na neznámého pachatele, pro ztrátu 2 miliard Kč.

Finanční ztráty hlavního města Prahy vzniklé tím, že byla smlouva se zahraničním provozovatelem pražské vodovodní sítě, společností PVT a.s. prodloužena zadarmo o 15 let, do roku 2028:

1/ Ztráta ca 2 miliard Kč, které mělo hlavní město Praha obdržet v roce 2013 obdržet od vítěze výběrového řízení na provozování pražské vodovodní sítě do roku 2028

2/ Evropská unie již před vstupem ČR do EU vládu ČR důrazně upozornila, že ČR musí dodržovat podmínky pro přijetí dotací ve vodárenství. Vláda České republiky proto v listopadu 2007 uzavřela s Evropskou komisí dohodu, že smlouvy, která mají v ČR města nasmlouvána se soukromými provozovateli vodárenských sítí, a které přesahují rok 2022, neobdrží z Evropských fondů ani korunu dotace. Praha žádala o dotaci na Ústřední čističku odpadních vod v částce 6 miliard Kč.

3/ Primátor hl.m.Prahy MUDr. Pavel Bém sdělil, že v případě, že Praha neobdrží dotaci 6 miliard od Evropské unie, tak o tuto částku se v Praze zdraží vodné a stočné.

Dovolujeme si Městské státní zastupitelství požádat, aby nám poskytovalo veškeré dostupné informace o průběhu a výsledku vyšetřování, tak jak to umožňuje současná zákonná úprava. Tyto informace neprodleně sdělíme občanům Hlavního města Prahy.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředsedaZprávy ČT 1 29. 11. 2009 Z metropole - úvodní reportáž

Praha nedostane miliardy na splašky. Kdo za to může? , Aktuálně.cz 13. 12. 2008