. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Transparency InternationalOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

V Praze dne 22. ledna 2008

A N A L Ý Z A
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Mezinárodní organizaceFINANCOVÁNÍ A ČINNOST

I.

Základní údaje a stručná charakteristika

Sídlo: Spolková republika Německo, Berlín

Založeno: Ředitelem Světové banky pro Afriku (1975-1993), německým právníkem Peterem Eigenem

Rok založení: 1993

Národní pobočky: ve více jak 90 zemích

Právní stav: e.V. (eingetragener Verein) registrované sdružení(podle německého práva)

Organizace: správní rada, představenstvo, mezinárodní sekretariát, národní pobočky

Financování: z darů, celkem 8 164 000 Euro za rok 2006, 83 % všech příjmů je od vlád nejbohatších států

Úvod

Boj proti korupci je starý jak lidstvo samo. Jde pouze o to, kdo tento boj vede, a komu ku prospěchu. V moderních dějinách střední Evropy byl nejúspěšnější německý právník dr. Karl Lueger ve Vídni. Již v roce 1875, po svém zvolení do zastupitelstva III. vídeňského okresu, byl překvapen, že jeho voliče, hokynáře, ševce, krejčí, vůbec nezajímá komunální politika. Ale nesmírně slyší na "boj proti korupci" a "boj proti velkokapitálu". V očích svých voličů se tím stal tak populárním, že byl v roce 1897 zvolen vídeňským starostou. Teprve po jeho smrti tehdejší cenzura povolila zveřejnit, že tento starosta při všem svém hřmění proti velkým bankám nikterak neodmítal s nimi spolupracovat a převedení vídeňské plynárny do obecního vlastnictví vedlo mimo jiné k tomu, že si německé velkobanky zajistily poskytnutím velkých úvěrů rozhodující vliv ve Vídni.

Další německý právník, dr. Peter Eigen, se stal nejprve v letech 1973-1974 poradcem vlád v Botswaně a v Namibii. Jeho další období 1975 - 1993, kdy se stal po dobu 18 let ředitelem Světové banky pro Afriku, je obdobím jednoho z největších korupčních skandálů financování nových režimů v Africe po rozpadu koloniálního panství. Řada půjček Světové banky byla udělena tvrdým diktátorským režimům. Např. zairský diktátor Mobutu získával jako spolehlivý politický spojenec opětovné půjčky i přes to, že již od požátku 80. let se vědělo, kde půjčené peníze končí. Když byl potom svržen, činil jeho osobní majetek vyvezený včas do ciziny trojnásobek celkové zadluženosti Zaire. /Zdroj: Jan Keller : Tichá vojna 9, Paradigma.sk/ . Namísto toho, aby se ředitel Světové banky pro Afriku zpovídal z toho, že Světová banka pod jeho vedením půjčila nesmírné peníze diktátorům, které potom vymáhala na demokratických režimech, založil tento ředitel Transparency International.

Dr. Peter Eigen navázal v rétorice "boji proti korupci" na svého předchůdce, vídeňského starostu dr. Karla Luegera. Na rozdíl od starosty, kdy na jeho hnutí přispívali chudí obyvatelé Vídně, zajistil financování Transparency International z 83 % přímo nejbohatšími státy. Dále je tato společnost financována největšími bankami, obchodními společnostmi a nejbohatšími lidmi planety.

Společnost Transparency International sama sebe nazývá " global society organization leading the fight against corruption", čili že má celosvětovou vedoucí úlohu v boji proti korupci. Proto musí i výkonná ředitelka české pobočky Transparency International sama sebe označit v on-line rozhovoru dne 25. 6. 2007 na iDNES.cz, že " ona je dosud jediná organizace, která křičí a upozorňuje na nedostatky" v České republice.

Skutečným účelem činnosti české pobočky zahraniční společnosti Transparency International je však co nejvíce poškodit hospodářství České republiky, jak uvidíme dále, a to i porušováním českých zákonů, včetně podvodného utajování finančních částek od svých sponzorů.

Mezinárodní sekretariát

Výjimečná úloha sekretariátu: vede veškerou mezinárodní agendu a je ve skutečnosti výkonnou složkou TI. Přestože není v Chartě Transparency International vůbec zmíněn, má vlastní etický kodex na 13 stránkách. Jednotliví členové sekretariátu jsou rovněž přímo řídícími řediteli pro jednotlivé světové regiony a programy. Např. Českou republiku má na starosti Kanaďanka Kate Sturgess.

Sekretariát rovněž sjednává smlouvy s jednotlivými národními pobočkami /National Chapter Accreditation Agreement/ a dohlíží na jejich plnění. Zde vyžaduje naprostou a detailní informovanost od národních poboček, zejména pokud se týká zdrojů jejich financování a činnosti za uplynulý rok. Rovněž ale i plán práce na příští rok musejí jednotlivé národní pobočky předkládat sekretariátu. To vše bez účasti členů správní rady, kterou pouze informuje, popř. nechává dokumenty schvalovat. Také financování národních poboček ze zahraničních finančních zdrojů musí být předem schváleno sekretariátem.

Složení mezinárodního sekretariátu by mělo být zastoupeno co nejširším spektrem národností. Ve skutečnosti ze 64 členů sekretariátu je:

48 ze západní Evropy, USA a Kanady
1 z Maďarska
1 z Ruska
8 ze Střední Ameriky
1 z Jižní Ameriky
3 z Afriky
2 z Asie

Financování

Transparency International je financována z darů.

Celkové příjmy v roce 2006: 8 164 000 Euro

Z vládních zdrojů: 6 769 000 Euro tj. 83 % všech příjmů

Z nadací: 586 000 Euro

Ze soukromého sektoru: 554 000 Euro

Ze zvláštních projektů: 255 000 Euro

Největší dárci - vlády /pořadí podle výše darů/:

Německa, Evropská komise, Finska, Nizozemí, Velké Británie, Dánska, Kanady, Austrálie, Norska, Švýcarska, Švédska, Guatemaly, Irska, Maďarska, Jižní Koree, Francie, USA, Nového Zélandu /zdroj: Transparency International Annual Report 2006/

Z dárců z výjimkou Maďarska není žádná vláda ze střední a východní Evropy. To se týká i nadací a soukromého sektoru. Zahraniční vlády poskytují finanční příspěvky Transparency International v souladu se svými národními zájmy - viz např. vládní stránky Austrálie /About AusAID/.

Zásadní poznámka: Ministerstvo vnitra ČR ve své zprávě o korupci ze rok 2002, str. 55, pozn. 14 uvádí, že Transparency Intenational je mezinárodní nevládní organizace a je financována z nezávislých, nikoli státních zdrojů. Ve skutečnosti činily vládní zdroje naprostou většinu všech příjmů TI. Podivná to nevládní organizace, placená z vládních peněz. JAK TO, ŽE TRANSPARENCY INTERNATIONAL NEPRAVDIVĚ INFORMUJE MINISTERSTVO VNITRA A UVÁDÍ OBČANY ČR V OMYL?

-------------------

Hlavní výzkumné výstupy

1. Index anonymního dojmu z korupce CPI /Corruption Perceptions Index/

2. Globální barometr korupce GCB /Global Corruption Barometer/

3. Pokrok v prosazování "Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích " /Progress Report - Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials/

1. Index anonymního dojmu z korupce / CPI / /účelově překládán jako Index vnímání korupce/

Hlavním teoretikem a zpracovatelem celkových údajů "Indexu anonymního dojmu z korupce" CPI je profesor Dr. Johann Graf Lambsdorff, působící nejprve na universitě v Göttingenu a od roku 2003 v Pasově - Německo. Je autorem několika knih o korupci a vede i letní kurs o korupci na universitě v Pasově. Protože "Anonymní dojem" nelze přímo vyjádřit v číselné podobě, vypomáhá si srovnáním celkem 17 různých indikátorů. Tato metoda ve vědeckém světě nepůsobí důvěryhodně.

Nejlépe to vyjádřila předchozí předsedkyně výkonné rady Transparency International v České republice doc. Marie Bohatá dne 24. října 2003 pro BBC takto: Zatímco pro některé země se použije pro výpočet vnímání korupce maximální počet 17 indikátorů, u některých zemí se použije pouze 3 indikátorů. Toto je hlavní výhrada. Jedná se o tak velký rozptyl, že se prakticky srovnává nesrovnatelné. Dokonce se ani nepoužívá přímo průzkum ve vlastní zemi. Výběrově se výzkum zaměřuje na to, jak vidí situaci zahraniční manažeři z hlediska vlastního prospěchu. V obchodním světě existují názory, že těmto hodnotitelům ve skutečnosti vadí, že provize určuje někdo jiný, a to poškozuje jejich osobní zájmy. A podle tohoto klíče anonymně známkují svoje soukromé "dojmy z korupce". Cejchují státy, kde nikdy nebyli, přičemž mnozí z nich mají problém vůbec najít tyto státy na mapě.

Ve svém příspěvku pro Radio Praha dne 28. 6. 2001 předsedkyně doc. Marie Bohatá zdůrazňuje, že jednotlivé ukazatele nemají statistické kvality srovnatelnosti v čase a v prostoru. Soubor posuzovaných zemí se mění a posuzovatelé také. To co lze měřit je navíc jen dojem z korupce. V České republice existují i ukazatele, které o zhoršení situace nevypovídají. "Na jedné straně se nám zhoršuje to hodnocení, na druhé straně nám roste příliv zahraničních investic. Takže to nejde tak úplně dohromady. Proto já zdůrazňuji, že to je skutečně jenom subjektivní vnímání, bohužel u té korupce objektivní měření možné není".

Tentýž problém vyjádřila i výkonná ředitelka české pobočky zahraniční společnosti Transparency International p. Krnáčová v časopise Profit 14. listopadu 2005. Nejen že potvrdila u některých zemí použití pouze 3 indikátorů ze 17, ale rovněž potvrdila i to, že o pořadí rozhoduje nepatrný počet zahraničních expertů, analytiků, manažerů a výzkumníků, tj. bez výzkumu ve vlastní kontrolované zemi. Sama česká pobočka TI v České republice žádný výzkum anonymního dojmu z korupce v ČR vůbec neprovádí a žádné podklady ani data zpracovatelům CPI nedodává.

Hodnocení

"Index anonymního dojmu z korupce" PCI lze považovat za určitou virtuální teoretickou hodnotu. Nelze jím však manipulovat pro závažné a mediálně zcela zneužité výstupy. Ministerstvo vnitra ve své zprávě o korupci ze dne 19. 10. 2005 na straně 10 uvádí: "Samotný index CPI je problematický v tom smyslu, že jeho výzkumy jsou prováděny pouze mezi zástupci podnikatelské sféry, odborné veřejnosti a v řadách analytiků, tedy u pouhého zlomku veřejnosti. Hovoří navíc jen o příjemcích úplatků, nikoli o uplácejících. Jde o míru vnímání fenoménu korupce v omezeném segmentu společnosti, nikoliv o její skutečnou hodnotu". Zneužití těchto virtuálních údajů proti České republice, viz dále v kapitole MÉDIA.

2. Globální barometr korupce GCB

Zjišťuje se vliv korupce v 63 zemích a to v politických stranách, parlamentu, obchodu, médiích, vojenství, nevládních organizacích /NGOs/ a v církvích. Průzkum se provádí u cca 1 000 respondentů v každé zemi. Způsob provedení je v různých zemích různý: osobně, telefonicky, Online, Net panel, Web interview atd. Centrála TI v Berlíně zadá tento průzkum Gallup International. Předpokládáme že bez výběrového řízení a cena je utajena. Pokud se týká ČR, zakázku obdrží německá firma PSYMA, která jej dále postoupí své dceřiné firmě v ČR - Mareco s.r.o. Konkrétní průzkum provedl p. Jan Trojáček ve dnech 29. července - 9. srpna 2006. Průzkumu se v ČR zúčastnilo 1 000 respondentů, to je pouhý 1 respondent na 10 000 obyvatel /0,01 % obyvatel/. Rovněž doba v průběhu prázdnin není příliš objektivní. Ještě daleko méně objektivní se průzkum jeví v zemích s vyšším počtem obyvatelstva - v Německu to bylo pouhých 505 respondentů. V Indii /1 miliarda obyvatel/ to bylo 1 058 respondentů, v Indonésii /200 milionů obyvatel/ 1 000 respondentů, ale pouze ve městech, což jsou vzhledem k počtu obyvatel směšná čísla.

Hodnocení

Získané hodnoty lze použít jako orientační. Nelze však je brát za základ pro seriozní výstupy v médiích. Největší ostudou je však výslovně a účelově lživá interpretace těchto výsledků českou pobočkou zahraniční společnosti Transparency International. Viz dále v kapitole MÉDIA.

3. Pokrok v prosazování "Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích" -Progress Report 07

"Úmluva" byla přijata Radou Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj /OECD/ dne 23. května 1997. Pro Českou republiku vstoupila v platnost 21. března 2000. Progres Report 07 zveřejnila Transparency International 18. července 2007. Rozhodující informací v této zprávě je skutečnost, že hlavní světoví exportéři pokračují v uplácení veřejných činitelů v zahraničí. Více jak polovina ze 34 členů Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů neprosazuje tuto Úmluvu nebo nedodržuje svoje závazky. Členské země OECD se podílejí téměř na dvou třetinách světového exportu zboží a služeb. Přesto pouze ve 14 ze 34 zemí, což není ani polovina, začaly tuto Úmluvu prosazovat. Nejvíce veřejné činitele v zahraničí uplácejí firmy z Velké Británie, Japonska a Kanady. Nečinnost těchto zemí podkopává podle této zprávy snahu ostatních a nakonec poškozuje mezinárodní soutěž a podnikání.

Hodnocení

Na stránkách německé a polské pobočky Transparency International, byly pod nadpisem VELKÉ EXPORTNÍ NÁRODY DÁLE PODPLÁCEJÍ ZAHRANIČNÍ ÚŘEDNÍKY zveřejněny výše uvedené otřesné zprávy o skutečné korupci /nikoli pouze virtuální jako v případě CPI a GCB/. Jako negativní příklad se uvádí zastavení vyšetřování britské aeronautické firmy BAE v souvislosti se smlouvou se Saudskou Arábií. Britská vláda zastavila vyšetřování z důvodu "bezpečnostních zájmů". Přitom se jedná o úplatky pro vládní úředníky v miliardách /nikoli milionech/ Kč.

O jak velký objem úplatků se jedná, prozradila úplatkářská aféra firmy Siemens z prosince 2006. Jenom v černém fondu na úplatky úředníků v zahraničí bylo 10 miliard Kč /420 milionů Euro/, přičemž bylo zdůrazněno, že další vysoké úplatky se dávají prostřednictvím poradenských firem, které však policie nebyla schopna dohledat.

Protože Siemens byl jedním z vlivných přidružených členů Transparency International, kam platil nemalé příspěvky, byla německá pobočka Transparency International pod tlakem veřejného mínění nucena Siemens z členství vyloučit. Jak bylo v německém tisku zdůrazněno, předchozí úplatkářský skandál firmy Siemens v Itálii z roku 2004 nechala Transparency International klidným a žádné opatření proti firmě Siemens tehdy neučinila.

Velice nevšední je postup německých soudů v soudním přelíčení v rozsáhlé korupční kauze koncernu Siemens. Podle Hospodářských novin ze dne 15. 5. 2007 potrestal soud jednoho z odsouzených manažerů firmy Siemens finanční pokutou. Část této pokuty ve výši skoro 1,3 milionů Kč /50 000 Euro/ jde však podle rozhodnutí soudu na konto Transparency International. Takže nejen u českého ministerstva vnitra, ale i v Německu je organizace Transparency International považována za součást moci výkonné.

Česká pobočka Transparency International ve svých tiskových zprávách sdělení o podplácení zahraničních vládních úředníků vůbec neuveřejnila /Zdroj: Transparency International - archiv tiskových zpráv/. Nehodí se totiž k obrazu, který vytváří česká pobočka Transparency International ve všech svých mediálních výstupech, že Česká republika je naprosto zkorumpovaná. Podle OECD jsou však na tom některé země západní Evropy daleko hůře a tyto země v čele s Velkou Británií zcela deklasují mezinárodní hospodářskou soutěž. Viz dále v kapitole MÉDIA.

II.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA
česká pobočka /National Chapter/

Česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International byla založena jako občanské sdružení dne 1. června 1998 pod názvem TIC Transparency International o.s. Dne 23. listopadu 2004 bylo občanské sdružení zrušeno. Byla provedena tak zvaná transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tato tak zvaná transformace byla provedena tak, že předseda občanského sdružení Transparency Interenational, které samo sebe zrušilo, pan Quentin Reed (manžel radní hl.m.Prahy p.Markéty Reedové) dne 14. října 2004 udělil plnou moc p. Michalovi Štičkovi k sepsání zakládací listiny Transparency International, obecně prospěšná společnost / Zdroj: Základní dokumenty o TIC/. Zapsána byla do rejstříku obecně prospěšných společností dne 11. února 2005.

Rozhodující je, že Transparency International, obecně prospěšná společnost, převzala veškeré závazky občanského sdružení TIC - Transparency International a stala se jeho právním nástupcem. /Zdroj: Transparency International - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na službu auditora ze dne 19. 9. 2005. Viz též Britské listy/. Důležité jsou však i webové stránky. Jak pro občanské sdružení, tak i pro obecně prospěšnou společnost jsou stejné www.transparency.cz. Tím je prokázána 100% kontinuita i právní závazky obecně prospěšné společnosti vůči občanskému sdružení TIC - Transparency International. Pokud tvrdí Transparency International o.p.s. ve své tiskové zprávě ze dne 2. 4. 2007 /Otázky a odpovědi/ že občanské sdružení TIC-Transparency International zaniklo, pak nesmí nikdo používat původní webovou stránku www.transparency.cz. Pokud však nově vytvořená obecně prospěšná společnost Transparency International - Česká republika používá stejné webové stránky jako občanské sdružení TIC - Transparency International a přitom tvrdí, že je přerušená právní kontinuita s tímto občanským sdružením , pak by se jednalo o obyčejný podvod. Že by se organizace, bojující celosvětově s korupcí, snížila k obyčejnému podvodu?

Hodnocení

Občanské sdružení TIC Transparency International od svého založení v roce 1998 používalo webové stránky s označením www.transparency.cz. Po "transformaci" vznikla dne 11. února 2005 Transparency International - Česká republika obecně prospěšná společnost. Správně by měla mít tato o.p.s. zcela jiné označení webových stránek, aby nedocházelo k záměně dvou různých společností. Podle zákona č. 248/1995 Sb, § 2, odst. 2 "Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o.p.s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

Ze znění zákona vyplývá, že stejné označení webových stránek pro občanské sdružení i pro obecně prospěšnou společnost je ve zřejmém rozporu se zákonem. Je docela možné, že při extenzivním výkladu zákona č. 248/1995 Sb. může jít i o obyčejný podvod. To samé se týká o současných webových stránek i tiskových zpráv, které vydává obecně prospěšná společnost Transparency International - Česká republika. Označuje se totiž jako TIC. Ale TIC bylo označení občanského sdružení. Takové účelové zaměňování dvou rozdílných společností, občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti, činí českou pobočku "celosvětového vedoucího bojovníka proti korupci" naprosto nevěrohodnou.

----------------------------------

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA, o.p.s.

DŮVODNÉ PODEZŘENÍ, ŽE PORUŠUJE ZÁKON Č.248/1995 Sb. O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH

Všechny obecně prospěšné společnosti se musí v České republice řídit zákonem č.248/1995. Transparency International - Česká republika, obecně prospěšná společnost, se však tímto zákonem neřídí a zásadně jej porušuje. Dokonce se vydává za jinou, již zrušenou společnost. Přesto dostává státní zakázky od českého ministerstva vnitra a nyní i od Státního fondu životního prostředí.

Nejkřiklavější porušování zákona jsou následující:

1/ § 2, odst. 2 "Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o.p.s."

Podle Notářského zápisu ze dne 23. listopadu 2004 /zdroj:transparency.cz/ byl původní název Transparency International od roku 1998 do roku 2004: Občanské sdružení TIC - Transparency International

nový název od 11. února 2005 zní:

Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Tento nový, jedině platný název, je v souladu se zákonem uveden na první straně výroční zprávy Transparency International za rok 2006. Ale již na druhé straně této výroční zprávy a dále ve výroční zprávě, Transparency International - České republika, o.p.s. sama sebe označuje TIC. Pod tímto označením vydává i veškeré svoje tiskové zprávy. Tím však úmyslně mate veřejnost. Vydává se tak za občanské sdružení TIC - Transparency International, které bylo v roce 2004 zrušeno. Nejedná se o žádné náhodné opomenutí - jedná se o porušování zákonů, které obecně prospěšná společnost Transparency International v tomto případě provádí.

Zajímavé je rovněž označení české pobočky Transparency International v seznamu národních poboček, tak jak jej zveřejňuje mezinárodní sekretariát Transparency International ve svých výročních zprávách:

1999: TI Czech Republic (TIC)
2000: Transparency International Czech Republic (TIC)
2001: Transparency International Czech Republic (TIC)
2002: Transparency International Czech Republic (TIC)
2003: Transparency International Czech Republic
2004: Transparency International Czech Republic
2005: Transparency International Czech Republic
2006: Transparency International Czech Republic (TIC)

Hodnocení

1999 - 2002 Označení TIC v souladu s názvem občanského sdružení
2003 - 2004 Chybí označení TIC
2005 - 2006 Má být označení o.p.s. Může být i v cizím jazyce.

Protože však chybí, jedná se o porušení zákona č. 248/1995 Sb. § 2, odst. 2

------------

Jako reakci na články v médiích, týkajících se podezření za ztrátu 15 milionů Kč v neprospěch státní pokladny tím, že překlenovací finanční půjčka ve výši 30 milionů Kč na konání 10. mezinárodní protikorupční konference v Praze v roce 2001 byla změněna na dotaci, vydala Transparency International - Česká republika o.p.s. dvě tiskové zprávy:

Tisková zpráva č. 1:

2. 4. 2007 Otázky a odpovědi

" V současné době provádí Policie ČR šetření za účelem objasnění údajné trestné činnosti, které se měly dopustit osoby z řad již zaniklého občanského sdružení s názvem Transparency International o.s. (dále jen "TI-CZ"). Toto sdružení působilo až do svého zániku (v roce 2005) v oblasti, jíž se nyní věnuje obecně prospěšná společnost s názvem Transparency International - Česká republika o.p.s. (dále jen "TIC")"

Tisková zpráva č. 2

4. 4. 2007 Kdo se pokouší o diskreditaci organizace Transparency International

"Transparency International - Česká republika, o.p.s. (dále jen "TIC") se ostře ohrazuje proti nařčením ze zpronevěry státní dotace, kterou získal její předchůdce občanské sdružení TIC - Transparency International na organizaci 10. mezinárodní protikorupční konference v roce 2001… TIC se proto domnívá, že trestní oznámení je účelové a směřuje k poškození dobrého jména Transparency International."

Tisková zpráva č. 1 je nepravdivá. Žádné občanské sdružení Transparency International, o. s. TI-CZ nikdy neexistovalo. Zkratka TI-CZ je vymyšlená a nikdy nebyla nikým používána. Rovněž tak od roku 2005 označení TIC je nepravdivé. Jediné možné označení podle zákona je o.p.s.

Tisková zpráva č. 2 je zamlžující. Nejprve uvádí správný název občanského sdružení TIC - Transparency International, jako pořadatele 10. mezinárodní protikorupční konference v roce 2001. Současně ale nepravdivě uvádí, že obecně prospěšná společnost Transparency International, o.p.s. má označení TIC. Dále již zkratku TIC používá jako zkratku pro obecně prospěšnou společnost. Toto je porušení zákona. Jedině možné podle zákona je označení o.p.s.

2/ Porušení § 21

§ 21 zní: " Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje:
d) přehled o peněžních darech a výdajích
e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů"

Skutečnost:

Ve výroční zprávě Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2006 str. 24, je uveden pouze seznam partnerů a donátorů v roce 2006. Není uvedena jediná částka, od koho je TI obdarovávána. Přitom se jedná o státní peníze z Velké Británie, Švýcarska, Kanady, Nizozemí, Evropské unie, atd.

Je nutno zdůraznit, že polská a německá pobočka Transparency International důsledně uvádějí u každého dárce přesnou částku. Vzorem pro obecně prospěšnou společnost Transparency International Česká republika však musí být sama auditorská zpráva TRANSPARENCY INTERNATIONAL e.V. Berlin ze dne 31. prosince 2006. V této zprávě jsou detailně uvedeny po jednotlivých položkách veškeré výše částek od jednotlivých dárců, a to v rozlišení na dárce od států, od nadací, od obchodních společností, atd. a ještě jsou tam pro porovnání uvedeny i částky za předchozí rok 2005.

Rovněž je nutno zmínit zprávu ministerstva vnitra o boji proti korupci za rok 2002, podle které "Transparency International je mezinárodní nevládní organizace a je financována z nezávislých, nikoli státních zdrojů". Toto je výslovná lež. Transparency International je financována přímo vládami ze zahraničních státních zdrojů.

Největší ostudou výroční zprávy TI za rok 2006 je utajení částky, kterou obdržela obecně prospěšná společnost Transparency International od českého ministerstva vnitra. Jedná se o částku 891 000 Kč za rok 2006. Přestože porušuje zákon 248/95 Sb., i nadále bude dostávat od českých státních institucí finanční podporu. Jen v roce 2007 obdržela od ministerstva vnitra další finanční podporu ve výši 1,8 milionu Kč. A to přesto, že např. Britské listy velice podrobně odůvodnily pro-korupční činnost české pobočky Transparency International./zrušení etického kodexu atd./

Tím, že utajuje částky, které dostává česká pobočka Transparency International od českých státních institucí a od zahraničních vlád, činí tuto organizaci zcela nedůvěryhodnou. V porovnání s auditem mezinárodního sekretariátu v Berlíně za rok 2006 vytváří česká pobočka zcela oprávněný dojem podvodných utajování od svých dárců.

3/ § 22 Stanoví sankce za porušení tohoto zákona. Ministerstvu financí a ministerstvu spravedlnosti tímto předáváme podnět k prověření, zda výroční zpráva Transparency International Česká republika - o.p.s. za roky 2004, 2005 a 2006 je v souladu se zákonem 248/1995 Sb. a zda není na místě použít sankcí podle tohoto zákona.

4/ HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

§ 17, odst. 2 "Organizační složky mimo území České republiky smí obecně prospěšná společnost zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být organizační složka zřízena,, upravuje hospodaření obecně prospěšné společnosti obdobně jako tento zákon".

Z uvedeného je patrné, že zákon řeší případ, kdy česká obecně prospěšná společnost založí svoje organizační složky v zahraničí. Neřeší však případ Transparency International, když v daném případě podle německého právního řádu založené e.V. (eingetragener Verein) - registrované sdružení - Transparency International e.V. si zřídí svojí organizační složku v ČR.

V této záležitosti je rozhodující Akreditační dohoda mezi mezinárodní centrálou Transparency International a její českou pobočkou./Zdroj: transparency.cz/. Transparency International - Česká republika o.p.s. musí podle této dohody, čl. 14, posílat svoje finanční plány i pracovní plán ke schválení německé centrále. Podle dalších článků této dohody je česká pobočka plně podřízena kontrole německé centrály. Rozhodující je však datum a podpisy na této dohodě. Akreditační dohoda byla podepsána dne 28. 2. 2005, to je 17 dní po zapsání do rejstříku obecně prospěšné společnosti Transparency International - Česká republika. Na dokumentu však tento základní údaj, to je český název, chybí. Česká strana je označena : "Česká pobočka Transparency International". Je pouze uvedeno, že tato pobočka byla založena podle zákonů České republiky.

Jaký je v tomto případě výklad českého právního řádu? Lze v České republice zřizovat organizační složky zahraničních společností a musí se české obecně prospěšné společností, zřízené podle českého právního řádu, řídit zahraničními stanovami? Je v tomto případě česká pobočka Transparency International nezávislá, či závislá na zahraničních pokynech a příkazech?

Hodnocení

Je důvodné podezření, že česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International porušuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. V České republice není síla, která by přinutila dodržovat českou pobočku Transparency International zákony.

Podle zakládací listiny Transparency International - Česká republika, o.p.s. ze dne 23. listopadu 2004 se jedná o zcela samostatnou obecně prospěšnou společnost. V zakládací listině není jediné slovo o tom, že se jedná o českou pobočku mezinárodní organizace Transparency International se sídlem v Berlíně a že na základě zvláštní smlouvy o akreditaci podléhá ve svém financování a činnosti rozhodnutím mezinárodní centrály. Vznikají závažné otazníky, zda činnost české pobočky Transparency International je
- v souladu s českým právním řádem
- v rozporu s českým právním řádem
- nebo se jedná o důvodné podezření, že obecně prospěšná společnost Transparency International - Česká republika již při notářském zápisu ze dne 23. listopadu 2004 vědomě podvedla český stát.

FAKTICKÉ ZRUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

Nefunkčnost správní rady Transparency International Česká republika o.p.s. od 11. 4. 2007

Podle "Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti" sepsané podle notářského zápisu dne 23. listopadu 2004 je v čl. IX, "Správní rada" v bodě 7.d, uvedeno:

"Členové správní rady jsou povinni dodržovat etický kodex společnosti, který schvaluje správní rada společnosti"

Skutečnost:

Na internetových stránkách české pobočky Transparency International v rubrice "Základní dokumenty"je uvedeno:

"Etický kodex: Tato stránka se připravuje. Děkujeme za pochopení. 11.4.2007" .

Jak mohou členové správní rady plnit povinnost dodržovat etický kodex, když žádný neexistuje? Lze konstatovat, že vzhledem k absenci "Etického kodexu" a tím k zásadnímu porušení "Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Transparency International - Česká republika" je správní rada české pobočky Transparency International od 11. 4. 2007 nefunkční. Je zde vytvořen předpoklad, že kdokoli by napadl žalobou Transparency International - Česká republika o.p.s. u soudu za její činnost po 11. 4. 2007, byl by úspěšný.

Hodnocení

Jako nejzávažnější se však jeví, že původní Etický kodex Transparency International o.p.s. vymazala tato zahraniční společnost na svých internetových stránkách dne 11. 4. 2007. Ale den předtím, dne 10. 4. 2007, vyšel v týdenníku EURO článek, podle kterého ministr financí dá přezkoumat činnost české pobočky Transparency International. Zrušení vlastního etického kodexu v přímé závislosti na informacích zveřejněných v médiích činí tuto společnost absolutně nedůvěryhodnou.

Největší trapností je však chování "bojovníků proti korupci" a prosazovatelů etických kodexů do Parlamentu a do krajských a obecních zastupitelstev. Placeni buď ze státních peněz či přímo ze stejného zahraničního finančního zdroje jako Transparency International, o skandálu s praktickým zrušením etického kodexu u Transparency International důsledně mlčí. Stát se to u jiných organizací, to by toho byly plná média, kam mají prakticky neomezený přístup /na rozdíl od 99% české populace/.

Jen namátkou jmenujeme: - místopředsedu poslanecké sněmovny pana Zaorálka, který ještě jako předseda Poslanecké sněmovny prosazoval zavedení etického kodexu v Parlamentu, - pana Kužílka /Otevřená společnost a člena protikorupční komise Rady zastupitelstva hlavního města Prahy/, - náměstkyni primátora hlavního města Prahy, odpovědnou za korupci paní Reedovou /jejíž manžel založil obecně prospěšnou společnost Transparency International/ , - pana Kramára /protikorupční organizace "Oživení"/, který, jakmile získal 433 000 Kč od ministerstva vnitra v roce 2006, tak mu zásadní problémy u Transparency International najednou nevadí.

Vrcholem pokrytectví je však činnost předsedkyně Klubu Strany zelených na Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Na 2. zasedání komise Rady hl.m.Prahy pro transparentní veřejnou správu dne 18. dubna 2007 "poukázala na rozbor Transparency International ČR, ze kterého vyplývá, že je potřeba etické kodexy tvořit "na míru" a nelze převzít etický kodex jednoho systému a aplikovat jej na jiný.". A to v době, kdy již od 11. dubna 2007 bylo na webových stránkách Transparency International ČR uvedeno: "Etický kodex pracovníků TIC a volených funkcionářů. Tato stránka se připravuje. Děkujeme za pochopení". Dodnes etický kodex Transparency International ČR neexistuje. Že by se předsedkyně klubu Strany zelených, placená protikorupční organizací Oživení a zahraniční nadací, za lživou propagandu veřejně omluvila? Ani náhodou. Podivný to svět "bojovníků s korupcí"…

V čele tohoto peletonu bojovníků proti korupci, kteří o faktickém zrušení etického kodexu u české pobočky Transparency International důsledně mlčí, je předseda Strany zelených. Sám totiž dostává finanční částky od protikorupční organizace Oživení, která je placena zahraniční nadací. Pronajímá jim totiž kanceláře ve své budově přímo naproti Poslanecké sněmovně. Koho chleba jíš…

------------

V září 2003 vydalo o.s. Oživení, pan Kramár s p. Petrákovou prohlášení: "Etický kodex není nadstandard". V něm v rámci etického kodexu uvádějí nutnost zveřejňovat svoje příjmy. U každého, kdo bude placen z veřejných financí a bude rozhodovat o jejich přerozdělování je nutno i kontrolovat výši majetku. A protože jak pan Kramár, tak i paní Krnáčová a i nové vedení české pobočky zahraniční společnosti Transparency International jsou placeni z veřejných rozpočtů českým ministerstvem vnitra, vyzýváme tímto pana Kramára /Oživení/, a p. Krnáčovou a p. Ondráčku a Štičku /Transparency International - Česká republika o.p.s./ aby dodrželi to, co sami navrhují - zveřejnili svoje příjmy a svůj majetek.

Až dosud byl však stav, že když se někdo zeptal bojovníků s korupcí na výši jejich osobních kont v domácích a zahraničních bankách, včetně paní Krnáčové a dalších představitelů s nimi spojených, tak by takového tazatele jako kacíře nejraději upálili na hranici. Ještě že mají namísto kata k dispozici média. Bez soudu Vás jejich média symbolicky upálí, aniž by jste se mohli bránit. Tak fungují v České republice "svobodná a nezávislá média" , v praxi závislá pouze na jedné maličkosti: na svých majitelích. A proto může česká pobočka Transparency International fungovat skoro rok bez etického kodexu a v rozporu se svými stanovami a se svým posláním. A přesto dostává zakázky od ministersteva vnitra a nyní i od Státního fondu životního prostředky na rozdělování 130 miliard Kč od Evropské unie.

Záležitosti s etickým kodexem české pobočky Transparency International se věnovaly podrobně Britské listy. Výmluvy odpovědných funkcionářů této obecně neprospěšné společnosti, dostávající pravidelné platby od zahraničních vlád, byly více jak tristní…

-----------------

Nejlepším kouskem s etickým kodexem však bylo vystoupení výkonné ředitelky české pobočky zahraniční společnosti Transparency International paní Adriany Krnáčové v pátek dne 21. září 2007 na konferenci o etice a důvěryhodnosti v politice v hotelu Novotel v Praze. Měla totiž úvodní slovo k přivítání hostů, včetně velvyslance USA. Konferenci moderoval pan Pehe. Jaksi mu ušlo, když jinak je vždy nejchytřejší, že např. na stránkách Britských listů bylo 3. července 2007 uveřejněno, že v rozporu se zakládací listinou, nemá česká pobočka Transparency International již od 11. dubna 2007 etický kodex. Přesto na konferenci o etice, organizované vyslanectvím USA, měla paní Krnáčová úvodní vystoupení.

Vzhledem k absenci etického kodexu u jí řízené pobočky Transparency International lze říci, že v tomto případě podvedla velvyslance Spojených států. A to od velvyslanectví USA dostává finanční podporu. Pouze "přední bojovnice proti korupci", jak se o ní vyjádřil časopis Týden, si může takový husarský kousek dovolit. Kdyby cenzura umožnila veřejnou diskuzi s občany ve veřejnoprávních médiích na téma "Jak bojovat s korupcí", určitě by jí rádi zatleskali. Kdo si to může v České republice dovolit, veřejně podvést velvyslance Spojených států?
/Zdroj: www.ceetrust.org/print.php?ar=921/

JAK ČESKÁ POBOČKA ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI TRANSPARENCY INTERNATIONAL, V BOJI PROTI KORUPCI ČESKÉ REPUBLICE NEVRÁTILA 15 MILIONŮ KČ Z DOTACE, O KTEROU ANI NEŽÁDALA

Občanské sdružení TIC - Transparency International bylo pořadatelem 10. mezinárodní protikorupční konference , která se uskutečnila v říjnu 2001 v Praze. Náklady na tuto konferenci plně hradili partneři konference. Z velké části byly tyto náklady hrazeny zahraničními státy a vládami: USA, Švýcarsko, Velká Británie,Německo, Austrálie. V oficiálním materiálu není ani slovo o tom, že by měla náklady nést vláda České republiky. Občanské sdružení TIC - Transparency International pouze obdrželo od vlády ČR překlenovací půjčku ve výši 30 milionů Kč - podle Usnesení vlády ČR č. 495 ze dne 15. května 2000. Překlenovací půjčka měla být použita pouze na přípravnou dobu před konferencí, než přijdou platby, zaručené sponzory.

Ministerstvo financí však bez souhlasu vlády, aniž by usnesení vlády nechalo revokovat, dne 29. března 2001, svým čj. 111/32 197/2001 změnilo půjčku na dotaci . Podle zákona č. 218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech § 14, odst. 3, se dotace poskytuje na základě žádosti. Transparency International o.s. však nikdy na ministerstvo financí žádnou žádost nepodalo / "20 minut Martina Veselovského s p. Krnáčovou", Český rozhlas 6. 4. 2007/. V první řadě měla česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International podle vlastních pravidel protestovat u ministerstva financí proti tomuto nesprávnému rozhodnutí. Zde však naopak jasně deklarovala: KDYŽ JDE O NAŠE PENÍZE, TAK NÁM KORUPCE NEVADÍ.

Transparency International o.s. tak místo půjčky ve výši 30 milionů Kč obdrželo dotaci ve stejné výši, ze které vrátilo pouze 14,5 milionů Kč. Tato částka odpovídá vrácení doplatku za nevyužitou část dotace ve výši 3 384 213 Kč. Tuto částku také potvrdil ředitel odboru 14 ministerstva financí svým dopisem čj. 144/42 390/2003 ze dne 14. května 2003.

Zásadní rozpor: Podle zprávy auditora o ověření rekonstruované účetní závěrky, vyhotovené dne 20. 6. 2002 pro občanské sdružení Transparency International /auditor: AUDIT SERVIS/, se však mělo státu vrátit 17 995 000 Kč, tj. doplatek měl být 6 822 000 Kč. Znamená to, že byla Česká republika ošizena o dalších cca 3,5 milionu Kč. K této auditorské zprávě se Transparency International odmítá vyjádřit. Pokud tato auditorská zpráva bude v platnosti, znamenalo by to velký finanční podvod.

Jenom pro lepší porozumění, za co se m.j. utratily peníze daňových poplatníků:
- 1,5 milionu Kč současné výkonné ředitelce Transparency International p. Adrianě Krnáčové
- na občerstvení 4 000 účastníků "Protikorupční konference" několik milionů Kč

Protože však podle dokumentu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ze dne 19. 9. 2005 obecně prospěšná společnost Transparency International - Česká republika převzala veškeré závazky za občanské sdružení TIC Transparency International, vyzvali jsme dopisem ze dne 28. prosince 2007 výkonnou ředitelku Transparency International - Česká republika o.p.s. paní Krnáčovou ke vrácení částky 1,5 milionu Kč zpět České republice, neboť tuto částku obdržela v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech státu - z dotace, o kterou český stát ani nepožádala.

Hodnocení

I. Podle orgánů činných v trestním řízení v předmětné věci /vyrozumění od Policie ČR ze dne 20. 9. 2007/ není trestným činem, když státní úřady mohou změnit půjčku na dotaci, aniž by toho, kdo o půjčce rozhodl, požádal o revokaci usnesení /v tomto případě vládu ČR/, a dále aby příjemce obdržel dotaci ze státního rozpočtu, aniž by o ní požádal, /v tomto případě Transparency International /.

Potom však mohou veškeré státní instituce: - měnit půjčku na dotaci, - vyplácet dotace, aniž o ně příjemce dotace požádal.

II. Kdokoli obdrží od státu dotaci, aniž o ní požádá, musí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., § 14, odst. 3 tuto dotaci státu v plné výši vrátit. Jedná se o podobný případ, jako když někomu v bance místo 1000 Kč vyplatí 100 000 Kč. Také těch 99 000 Kč musí klient bance vrátit. V daném případě se jedná o důvodné podezření, že Transparency International, o.s. tím, že přijala od státu dotaci ve výši 30 milionů Kč, aniž o tuto dotaci žádala, se dopustila trestného činu. V případě prokázání trestného činu či porušení zákona je povinností státu na právním následovníkovi - obecně prospěšné společnosti Transparency International - Česká republika, vymáhat škodu ve výši 15 milionů Kč.

Doba se totiž zásadně změnila: vymáhat na každém důchodci 30 Kč za návštěvu lékaře ANO, ale vymáhat na české pobočce zahraniční společnosti 15 milionů Kč v souladu se zákonem NE, to se jaksi nesluší…?

------------

Velice podivný je v záležitosti nevrácené dotace od Transparency International vztah exministra financí a současného předsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny mgr. Bohuslava Sobotky. Zatímco dne 9. listopadu 2007 v rozhovoru pro Frekvenci 1, zřejmě v rámci vnitrostranického boje uvnitř ČSSD, napadá paní Zuzanu Paroubkovou a doslovně říká: "Každé občanské sdružení, které chce dlouhodobě, a podtrhuji to slovo dlouhodobě, působit v oblasti dobročinnosti, tak by mělo dbát na to, aby zveřejňovalo o sobě maximum informací" a dále "zveřejnit veškeré výdaje a zveřejnit veškeré sponzory. Bohužel, zákon neukládá dnes občanským sdružením, aby toto činily na rozdíl od nadací a obecně prospěšných společností".

Bohužel, pan mgr. Bohuslav Sobotka se jako předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny zachoval zcela bojácně. O problému s nevrácením dotace od Transparency Intrernational byl prokazatelně písemně informován předsedou Poslanecké sněmovny podáním strany S.O.S. ze dne 23. října 2007. Je však zřejmě přesvědčen, že když neučiní nic proti obecně prospěšné společnosti Transparency International, přesto že tato společnost porušuje české zákony, že mu to prospěje v jeho další politické kariéře.

Koneckonců i všichni ministři vnitra od roku 1999 museli podporovat Transparency International, i když jim byly známy negativní dopady jejího působení a porušování zákonných norem. Jediným ministrem, který od roku 1999 jednoznačně hájil zájmy České republiky v případě Transparency International, je současný ministr financí Ing. Miroslav Kalousek. Proto také se mu dostalo zasloužené odměny.

Na základě výše uvedených skutečností byla paní Krnáčová s platností od 1. ledna 2008 vynuceně propuštěna z činné služby u Transparency International. Ale v monologu v Českém rozhlase s moderátorem dne 2. ledna 2008 /ŽÁDNÝ PARTNER NEBYL DO DISKUZE PŘIPUŠTĚN - v rámci tradiční cenzury ve veřejnoprávních médiích ve prospěch Transparency International/ tato nuceně odejitá dosavadní výkonná ředitelka české pobočky zahraniční společnosti Transparency International, sama porušující veřejně zákony České republiky i vnitřní předpisy Transparency International, slovníkem hokynářky veřejně pomlouvala českého ministra financí, aniž by se on mohl bránit. V České republice se nenašel jediný ministr, poslanec či novinář, který by se zastal českého ministra financí proti urážkám a vulgarizaci problému výkonnou ředitelkou Transparency International a který by požadoval zneužitou část dotace ve výši 15 milionů Kč vrátit zpět do státní pokladny.

MÉDIA

Ve všech svých tiskových zprávách se Transparency International označuje za nevládní organizaci. Její mezinárodní centrála v Berlíně hospodaří s rozpočtem cca 240 milionů Kč. Z toho však dary zahraničních vlád, čili státní peníze, činí 83% všech příjmů. Co je to za nevládní organizaci, která se nechává vydržovat zahraničními vládami? Z toho, že na základě "National Chapter Accreditation Agreement" může berlínská centrála národní pobočky TI de facto úkolovat, včetně kontroly či příkazů na jejich financování, vyplývá, že vlastně zahraniční vlády úkolují činnost české pobočky Transparency International. Nejzřetelněji se to jeví v jejích mediálních výstupech.

Jednoznačně vyjádřil příčinu úplatkářství v České republice po roce 1989 pan Martin Pecina, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v časopise Lobby, č. 01/2003. A naprosto zpochybnil jak způsob hodnocení Transparency International, tak i její závěry. Jak nám může být např. Německo vzorem, když ještě do konce roku 1999 byl úplatek v Německu daňově odečitatelnou položkou? A jak pomocí těchto úplatků západní obchodní zástupci po roce 1989 kupovali u nás celé podniky i český tisk.

Česká pobočka Transparency International má za rok 2 142 citací v médiích /zdroj: Výroční zpráva TI za rok 2006/, to znamená že obyvatelé České republiky jsou 5 x denně přinuceni absorbovat nepravdy a lži od české pobočky Transparency International. To je častěji, než dostávají informace z jednotlivých ministerstev či dokonce od vlády České republiky.

Jaké informace poskytuje česká pobočka zahraniční společnosti Transparency Interantional občanům České republiky? Neustále jsou přesvědčováni o tom, že jejich stát je skoro nejzkorumpovatějším státem na světě. Transparency International napadá údajné české příjemce úplatků. O (zejména zahraničních) poskytovatelích úplatků nepadne ani slovo. Důvod je jednoduchý: snížit rating České republiky vůči zahraničním investorům.

O tom, jak česká pobočka TI utajuje skandály zahraničních vlastníků českých firem, které se konají na našem území, svědčí největší úplatkářský skandál v AUTO ŠKODA Mladá Boleslav. Tamní německý personální šéf korumpoval společně s vedením automobilky Volkswagen odborářské bossy m.j. tím, že jim v Praze na Vinohradech kupovali nejdražší prostitutky. Následně již byli nejvyšší činitelé Volkswagenu i za činnost na českém území německými soudy odsouzeni. O tom se však v tiskových zprávách české pobočky Transparency International nedočtete. Přitom se jednalo o stamilionové úplatky.

Kvalita poskytovaných informací je na úrovni nepravd a výslovných lží. Zářný příklad lži české pobočky Transparency International vůči českým občanům je její tisková zpráva ze dne 7. prosince 2006 s názvem "Názor světové veřejnosti: vládní opatření jsou v boji proti korupci neúčinná". V této zprávě česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International uvádí výsledky celosvětového průzkumu veřejného mínění "Globální barometr korupce 2006". Podle průzkumu, jehož se zúčastnilo téměř 60 000 respondentů z 62 zemí, je 38% světové veřejnosti přesvědčeno, že vládní protikorupční opatření jsou neúčinná. V České republice (kde se průzkumu účastnilo 1000 respondentů) je o tom přesvědčeno 40% dotazovaných. Doslovně je zde uvedeno: "Ve výsledcích České republiky se odráží dlouhodobě neuspokojivá situace v oblasti zavádění systémových vládních opatření proti korupci - 40% míra nedůvěry respondentů v účinnost vládních opatření patří k nejhorším výsledkům na světě" komentuje výsledky průzkumu Adriana Krnáčová, ředitelka české pobočky Transparency International.

Opak je však pravdou. V originální verzi "Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2006" na str. 20, tabulka 5, ze které cituje paní ředitelka Krnáčová, je opravdu uveden celosvětový průměr 38%. Ale průměr Evropské unie je 42%. To znamená, že Česká republika se svými 40% je jedna z lepších zemí EU. Ale velké překvapení na konec: ve Francii míra nedůvěry respondentů v účinnost vládních opatření činí 45%, v Německu 51% a v USA dokonce 52%. Nazývejme věci pravými jmény: Česká pobočka Transparency International občanům České republiky úmyslně a záměrně lže. ÚČEL JE JEDINÝ: CO NEJVÍCE V OČÍCH ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ POŠKODIT POVĚST ČESKÉ REPUBLIKY, ABY MĚLA PŘÍSTUP K ZAHRANIČNÍM INVESTICÍM ZA CO NEJHORŠÍCH PODMÍNEK !!!

Každý si řekne: a co naši novináři? To se nenašel jediný, aby si lživou zprávu české pobočky TI ověřil? Ale určitě našel. A určitě nebyl jediný. Stalo se zvykem na české novináře nadávat. V kapitalistické praxi to však funguje tak, že majitel média rozhoduje o tom, co bude námezdní pracovní síla dělat. V tomto případě o tom, co smí napsat novinář do novin. A v rámci cenzury, kdy se nesmí uveřejnit nic, co by jakýmkoli způsobem narušilo umělou svatozář české pobočky zahraniční společnosti Transparency International. Majitelem novin s plným /monopolním/ regionálním pokrytím v ČR - DENÍK - je z 80% německé nakladatelství Verlagsgruppe Passau. A majitelem tzv. seriozních deníků s největším nákladem - Mladé fronty DNES a Lidových novin je Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH se sídlem v Düsseldorfu, které současně vlastní i 20% DENÍKu. Při aplikaci francouzského tiskového zákona jsou DENÍK, Mladá fronta DNES a Lidové noviny vlastně německé deníky, vydávané v českém jazyce. A německá vláda je největším donátorem Transparency Interantional.

Jak na lživou zprávu české pobočky Transparency International reagují tzv. média veřejné služby, Česká televize a Český rozhlas? Obě tato média přebírají každé ráno naprosto nekriticky zpravodajství německých deníků, vydávaných v českém jazyce /viz výše/. Investigativní novinařina směrem ke lživým zprávám české pobočky Transparency International je v médiích veřejné služby českým novinářům v České republice zakázána.

Nejlépe naprostou porážku České republiky v oblasti tisku vyjádřil pro Revue Politika novinář a spisovatel Petr Hájek v článku "Média nevytvářejí klipovitý svět…/ z prosince 2007/. "Tištěná média jsou dnes výhradně v rukou vydavatelů z německy mluvících zemí. Do uvažování managementu a praxe žurnalistů to přineslo nebývale silný cizorodý prvek, který je nejen v protikladu k naším kulturním tradicím, ale, jak se stále jasněji ukazuje, také v protikladu k naším politickým národním zájmům".

Hodnocení

Transparency International - České republika, obecně prospěšná společnost, jak ve své výroční zprávě, tak i v médiích, označuje samu sebe označením TIC. Ale TIC byl přece oficielní název Občanského sdružení TIC - Transparency International. Toto občanské sdružení bylo notářským zápisem ze dne 23. listopadu 2004 zrušeno . Již ve svém označení se nyní účelově česká pobočka Transparency Internatinal vydává za někoho jiného. Nelze to dokonce kvalifikovat i jako podvodné jednání?

Prakticky 5x denně účelově, mnohdy nepravdivě či lživě, česká pobočka Transparency International přesvědčuje občany v médiích, že Česká republika je skoro nejzkorumpovnější stát na světě. Přitom je úkolována mezinárodní centrálou v Berlíně, která je financována a vydržována zahraničními vládami.

Finta, kterou česká pobočka Transparency International používá ve svých mediálních zprávách, je úplně jednoduchá. Nejprve se začne slovy "vnímání korupce", dále následuje "míra korupce", "oblast korupce" a nakonec z podivného a z hlediska věcné hodnoty slabomyslného výrazu "vnímání" se skončí u "korupce" a "hodnocení České republiky v korupci". Přitom v českém právním řádu vůbec slovo "korupce" není. V trestním zákoně je v oddílu třetím Úplatkářství § 160 - § 163, přičemž se používá odborných termínů "úplatek" a "podplácení". Transparency International tak bojuje proti něčemu, co v českém právním řádu vůbec není. Nejlépe bojovat proti něčemu, co není v zákoně vůbec definováno. Pak vlastně česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International může beztrestně používat všech polopravd či výslovných lží. Jakmile by byla nucena vyjadřovat se v definicích stanovených zákonem, ihned by její mediální bublina splaskla…

Rozhodující je však to, co bylo uveřejněno v článku "Korupce v Česku? Prý horší než za komunismu" / Zdroj: BBC Czech.com 10.12.2004/. Je zde uvedeno:

"Právě kvůli rozšíření korupce mizí České republice do nenávratna miliardové zahraniční investice. Obavy investorů vyjadřuje index vnímaní korupce, kterou každoročně zveřejňuje společnost Transparency International".

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že hlavním úkolem české pobočky zahraniční společnosti Transparency International je všemi způsoby snižovat rating České republiky směrem k zahraničním investicím a tím úmyslně způsobovat České republice nesmírné hospodářské škody.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda