. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Transparency International

STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY
Loretánské nám. 2/108,
110 00 Praha

Vážená paní
JUDr. Renata VESECKÁ
Nejvyšší státní zástupkyně
Jezuitská 4
660 55 Brno

V Praze dne 4. prosince 2006

OZNÁMENÍ

o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu Podvodu podle § 250 tr.z., případně Porušování povinností při správě cizího majetku, za porušení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Oznamovatel:
Strana občanské sebeobrany , se sídlem Loretánské nám. 2/108
110 00 Praha 1

Poškozený:
Česká republika , ministerstvo financí, státní pokladna
Výše škody: min. 15 milionů Kč

Podezřelý:
T ransparency International - Česká republika, občanské sdružení
Sídlo: Františka Křižíka 4, Praha 7
IČ: 68 38 02 32, nyní v likvidaci
Transparency International o.p.s. se sídlem Politických vězňů 8, 110 00 Praha 1

Přílohy: Celkem 13, označených č.1 - 11, A,B viz samostatný list č.6

I.

Vláda České republiky přijala dne 17. února 1999 usnesení č. 125 + P /Příloha A/ "K vládnímu programu boje proti korupci v České republice a ke zprávě o korupci v ČR a o možnostech účinného postupu proti tomuto negativnímu společenskému jevu". V příloze k tomuto usnesení se výslovně zmiňuje i o úzké spolupráci s Transparency International a v bodě B.4 ukládá ministrovi vnitra ve spolupráci s ostatními rezorty předkládat každoročně vládě Výroční zprávu o korupci. Ve zprávě ministerstva vnitra o korupci v České republice za rok 2001 /Příloha č. 1/ je na straně 33, bod 8 uvedeno, že se ve dnech 7. - 11. října 2001 v Praze uskutečnila 10. mezinárodní protikorupční konference, kterou organizovala nestátní nezisková organizace Transparency International ČR. Vláda konferenci podpořila i finanční půjčkou ve výši 30 milionů Kč. O tuto půjčku požádal vládu Organizační výbor konference. Vláda se rozhodla podpořit 10. mezinárodní protikorupční konferenci formou překlenovací finanční půjčky ve výši 30 milionů Kč.

Důkaz:

- Usnesení vlády ČR č. 307 + P, ve kterém je uvedeno i složení organizačního výboru v čele s předsedkyní Výkonné rady TIC doc. Ing. Marií Bohatou /Příloha č. 2/
- Usnesení vlády ČR č. 495 ze dne 15. května 2000, která v bodě IV. tohoto usnesení uložila ministrovi a vedoucímu Úřadu vlády uvolnit překlenovací finanční půjčku ve výši 30 milionů Kč. /Příloha č. 3/.

Na základě tiskové zprávy v deníku Právo ze dne 3. září 2003 /Příloha B/ se obrátilo Občanské sdružení "Občané za svá práva" na ministerstvo financí svým podáním ze dne 23. února 2004 s dotazem, zda byla půjčka 30 milionů Kč Občanským sdružením Transparency International státu řádně splacena, či zda byla převedena na dotaci. /Příloha č. 4/. K překvapení ministerstvo financí svým dopisem čj. 10/40 203/2004/784 ze dne 8. března 2004 /Příloha č. 5/ sdělilo, že překlenovací půjčka ve výši 30 milionů Kč byla bez souhlasu vlády změněna na dotaci. TIC tak státu, bez souhlasu vlády, nevrátila 15 milionů Kč.Dalším dotazem ze dne 21. listopadu 2005 /Příloha č. 6/ se obrátilo Občanské sdružení "Občané za svá práva" na ministra financí s dotazem, kdo osobně rozhodl o přeměně půjčky na dotaci. Ve své odpovědi čj. 10/10 616/2005/3591 IK ze dne 5. prosince 2005 ministerstvo financí sděluje /Příloha č. 7/, že usnesení vlády bylo přijato v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Porada vedení ministerstva financí rozhodla, že bude občanskému sdružení Transparency International poskytnuta dotace. Rozhodnutí ministerstva financí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 29. března 2001 čj. 111/32 197/2001 na úrovni náměstka ministra Ing. Eduarda Janoty a bylo podepsáno v zastoupení ředitelem odboru 12 - Ing. Rudolfem Prokopem.

Protože se však 10. mezinárodní protikorupční konference uskutečnila až v říjnu 2001, byl půl roku čas požádat vládu o revokaci usnesení číslo 495/2000. To však Transparency International Česká republika neudělala a tím připravila stát o cca 15 milionů Kč. Výmluvy na to, že 11. září 2001 byl spáchán teroristický čin v New Yorku a že tato skutečnost narušila rozpočet konference, neobstojí. V březnu 2001 totiž nemohla předvídat, že v září 2001 k takovému útoku dojde. Ani po skončení konference TIC nepožádala vládu o to, aby nemusela 15 milionů Kč vracet.

Z vyúčtování dotace MFČR /Příloha č. 8/ plyne, že několik milionů Kč bylo z dotace čerpáno na "občerstvení, společenské večery za účasti celkem 4.300 hostů" atd. Takovouto protikorupční konferenci za státní peníze by si snad nevymyslel ani geniální Jaroslav Hašek.

Další velkou podivností je "Zpráva auditora" /Příloha č. 9/. Podle této zprávy se musela rekonstruovat účetní závěrka ke dni 31.12. 2001 a Transparency International v rámci konečného vyúčtování mezinárodní protikorupční konference byla povinna vrátit do státního rozpočtu další 3 miliony 384 tisíc Kč!

První písemná žádost o vysvětlení porušení zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 15 milionů Kč byla zaslána na ministerstvo financí dne 23. února 2004. A jistě jen pouhou náhodou či shodou okolností již dne 16. června 2004 Valná hromada TIC uložila Výkonné radě, aby provedla zánik Transparency International občanské sdružení a likvidační zůstatek tohoto občanského sdružení převedla na Transparency International o.p.s./Příloha č. 10/. Zdůvodnění tohoto kroku je zajímavé - aby "TIC POSKYTOVALA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY ČESKÝM OBČANŮM V NEJŠIRŠÍM SMYSLU SLOVA". Ale po všech uvedených skutečnostech, nejedná se pouze o pokus zlikvidovat veškerou dokumentaci o finančním vypořádání 10. mezinárodní protikorupční konference, ztrátě pro stát 15 milionů Kč a zamlžit osobní odpovědnost?

O tom, že nejsme sami, kdo se domnívá, že činnost Transparency International o.p.s. je ve skutečnosti pro-korupční, nám zaslal i příspěvek pan Petr Czasch /Příloha č. 11/.

Vzhledem k tomu, že Transparency International CZ je financována ze zahraničí, upozorníme na podání tohoto trestního oznámení i příslušné mezinárodní instituce.

II.

Jak je uvedeno v Příloze 1, ve zprávě ministerstva vnitra z roku 2002, která se týká období roku 2001, je uvedeno na str. 33, bod 8, že vláda podpořila Transparency International finanční půjčkou, určenou pro konání 10. mezinárodní protikorupční konference. Ve skutečnosti však na základě porady ministerstva financí, s největší pravděpodobností na požadavek Transparency International, již 29. března 2001 ministerstvo financí vydalo rozhodnutí o přeměně překlenovací půjčky na dotaci. Transparency International tím uvedlo v omyl i ministerstvo vnitra, které dodnes vykazuje 30 milionů Kč jako půjčku pro Transparency International a je zřejmě přesvědčeno, že 30 milionů Kč bylo vráceno. O ztrátě 15 milionů Kč v neprospěch státní pokladny není ve zprávě ministerstva vnitra o korupci za rok 2001 ani slovo.

III.

Na základě výše uvedených skutečností, zejména sdělení ministerstva financí, že došlo k porušení zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a tím ke škodě 15 milionů Kč v neprospěch České republiky, si dovolujeme požádat o písemné zaslání procesních postupů v dané věci.

S úctou

Ing. Bohumil VEJTASA
předseda

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o korupci v České republice v roce 2001
2. Usnesení vlády ČR č. 307 + P ze dne 29. března 2000
3. Usnesení vlády ČR č. 495 ze dne 15. května 2000
4. Stížnost na porušení zákona, přijato v podatelně ministerstva financí dne 23. 2. 2004
5. Dopis ministerstva financí č.j. 10/40 203/2004/784 IK ze dne 8. března 2004
6. Stížnost na porušení zákona 106/2000 Sb., přijato v podatelně ministerstva financí dne 21. 11. 2005
7. Dopis ministerstva financí č.j. 10/10 616/20054/3591 IK ze dne 5. prosince 2005
8. 10. mezinárodní protikorupční konference - vyúčtování dotace MFČR
9. Zpráva auditora AUDIT SERVIS, spol. s r. o. ze dne 10.6.2002
10. Organizační změny - Transformace TIC z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
11. Mail do pana Petra Czasche ze dne 29. října 2006

A. Usnesení vlády č. 125 + P ze dne 17. února 1999
B. "Konference o korupci přišla české poplatníky draho" článek z deníku Právo ze dne 3. září 2003


Dopis ministrovi spravedlnosti a prezidentovi Soudcovské Unie ze dne 26. dubna 2007


Tisková zpráva ze dne 12. dubna 2007

SOS si stěžuje kvůli Transparency International EURO, 22. 10. 2007

Výzva Strany občanské sebeobrany poslancům Parlamentu ČR , 6. 11. 2007

Výzva Strany občanské sebeobrany k vrácení 1,5 milionu Kč České republice , 28. 12. 2007


Týdeník EURO:

Ve vlastní šťávě , 2. dubna 2007
Deníček ředitelky Krnáčové , 10. dubna 2007
Třináctá komnata , 10. dubna 2007

Týdeník EURO, 2. 4. 2007 Týdeník EURO, 10. 4. 2007 Týdeník EURO, 10. 4. 2007


Právo, 3. dubna 2007:

Transparency International hrozí podle Kalouska miliónová pokutaPod povrchem další špína? Ptá se v Britských listech 3. 7. 2007 Štěpán Kotrba:
Transparency International: tajný etický kodex
Protikorupční aktivisté odmítají zveřejnit klíčový dokument


Podrobná analýza netransparentní Transparency International; 22. 1. 2008

Otevřený dopis sdružení Občané za svá práva prezidentu republiky; 22. 1. 2008

Odpověď prezidenta republiky ; 12. 3. 2008