. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Testcom

Nejvyšší státní zastupitelství
Vážená paní
JUDr.Renata Vesecká
Nejvyšší státní zástupkyně
Jezuitská 4
660 55 Brno

Praha 5. 12. 2007

Věc: Stížnost na nepoužití listinných důkazů poskytnutých státními organisacemi a zákonů ČR Zachování důstojnosti,reputace, cti a zákonů Státního zastupitelství. Žádost o nápravu.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

omlouváme se Vám,že Vás opět otravujeme , ale je to způsobeno dvěma důvody.

1/ Nehorázností rozsudku,že žádná škoda státu a státní organisaci nevnikla. Ještě k tomu,když tato nepravda pochází z tvrzení,jednoho z obžalovaných - v tomto případě právě ředitele této poškozené Státní příspěvkové organisace - Testcom.

2/ Vzhledem ke špatnému zákonu o Stáním zastupitelství,které nemá povinnost a právo vyhledávat samo nezákonnosti a trestné činy. Čeká pak na oznámení občanů Tím stát nutí občany,když jsou šikanováni a jinak poškozováni,aby se bránili sami. Při nezákonnostech jejich trýznitelů,pak na ně podávali trestní oznámení.Což se stalo v tomto případě.

Aby byla zachována reputace,důstojnost,profesionalita a čest Státního zastupitelství,Vás žádáme,abyste proti nehoráznému rozsudku , všemi svými zákonnými prostředky zajistila,aby tento rozsudek JUDr. Zelenky nenabyl právní moci .Jste totiž v tomto státě jediná,kdo to může udělat

Tvrzení soudce JUDr.Zelenky,že žádná škoda Státu a Státní organisaci nevznikla, je nepravdivé od samého počátku. Bylo to vymyšleno obhájci a zařízeno v kampaních v tisku, a v TV ,protože jinou obranu na své nezákonnosti neměli. Kdo to zaplatil a zařídil známo není. I když bylo novinářům i TV rozesláno přesné zdůvodnění a vypočítání škody do haléře - nikde se neobjevilo. Jen v důchodcovském časopise. Ten nezaplatili.

Zákonné a ekonomické zdůvodnění vzniklé výše škody.

1/ Soudem zamlčené a nepoužité zákony a rozhodnutí státních organisací v jeho rozsudku.
2/ Porušení zákonů obžalovanými.
3/ Vyšetření celého případu
4/ Vzniklá škoda.
5/ Ovlivňování práva.

Tyto důkazy máme tři .

1/ Obchodní zákoník - specifikuje,kdo v založených a.s nebo s.r.o. rozhoduje o použití finančních prostředků,které přijdou na bankovní účet společnosti. Jsou to pouze občané,kteří se vyskytují v orgánech společnosti. A nikdo jiný.I když je společnost,ze sto procent vlastně-na státem,nebo obcí viz třeba Testcom s.r.o - nebo Dopravní Podnik Hl.m.Phy nemá právo žádný ministr,primátor nebo třeba i president nebo poslanec,disponovat financemi společnosti pokud není v jejích orgánech.

2/ Ministerstvo Financí na dotaz komu patří finance,které přijdou na účet a .s. a analogicky i s.r.o - z více než 50 % vlastněných nebo i ze 100 % vlastněných státem nebo obcí sděluje :

Veškeré finanční prostředky,které přijdou na účet takovéto společnosti i jako dotace vlastníka nebo převod jeho fin.prostředků,se stávají , majetkem této společnosti. A ne státu či obce. Viz

Příloha č. 1. Tedy v případě Testcomu s.r.o - jsou všechny finance které přišly na jeho účet jeho a ne státu,či státní organisace.

3/ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně sděluje,že Testcom s.r.o. nemohl být zadavatelem Veřejné zakázky. Tedy nebyl Státním podnikem,Státní organisací- i příspě-vkovou.,ani součástí ministerstva a podobně. Nemusel tedy dělat Testcom s.r.o výbě- rová řízení. Takže není jedno, jestli peníze příšly do Státní organisace nebo Testcomu s.r.o. Ten nebyl nikdy považován za státní organisaci - ale o soukromou. A ne jak tvrdí JUDr. Zelenka,že bylo jedno,kam peníze z nezákonných operací došly. Dostaly se následně všechny do soukromých rukou očanů nebo soukromé společnosti CIP, což následně dokážeme. Ani koruna nedošla do státu,nebo státní organisace. Usnesení ÜOHS - příloha č 2.

Je tedy spodivem,že byly zákony a rozhodnutí státních organisací soudcem JUDr. Zelenkou,zcela pominuty.

2/ Porušení zákonů. Z vyšetřování vyplynulo,že byl porušen :

a/ zákon 219 o zakládání obchodních společností. b/ zákon 218 o převodu 7,5 milionů ze Státní příspěvkové organisaci na soukromé s.r.o. c/ podvedená vláda - když p. Mlynář a spol. zajistil změnu ve vydávání Obchodního vě- stníku a slíbil,že ji bude vydávat Státní příspěvková organisace Testcom. A do ní půjdou z tohoto důvodu všechny finance z tohoto vydávání. Pak p .Mlynář slib porušil a se spole-čníky zařídil Smlouvami , že všechny finance takto vzniklé půjdou do právě jimi založené Testcom s.r.o. Podezření z trestného činu podvodu. d/ podle nás fiktivní faktura,kterou podal Testcom s.r.o. na 2.974.000 Státní příspěvkové organisaci , za práce co jako s.r.o. - bez zaměstnanců !!! udělalo za Státní příspěvkovou organisací,i když,mezi nimi byla Smluvní podmínka, že každý si hradí náklady sám.

3/ Vyšetření celého případu.

Děkujeme orgánům v trestním řízení,že se případu věnovaly a zjistily porušení zákonů a nezákonné finanční operace. Bohužel se nezabývaly dvěma skutečnostmi,které by skutečnou škodu přesně specifikovaly.

A/ fiktivní fakturou za 2.974.000,- kč. Zde měli požádat p. Chmelíčka a ing. Víta jednatele s.r.o za co tedy - skutečně - má Státní Testcom zaplatit tyto finance. Jaké činnosti a materielní náklady a cizí faktury od dodavatelů , vyčíslili, a dokázali, aby mohli tyto finance od Testcomu požadovat. Nebo jaké jiné výzkumně vědecké práce uskutečnili,aby měli právo tuto částku fakturovat. Podle nás neměli v ruce nic,protože vědci nejsou a p. Mlynář a spol. žádné zaměstnance v s.r.o. neměli !!!

B/ veškeré další vzniklé finance v s.r.o. cca. 5,3 milionů převáděli na spřízněnou firmu CIP a tam se ztratily. Bylo chybou,že nebyly zabaveny,neboť tak by se národ dozvěděl,kam se těch 5 milionů podělo a kde a za co zmizely. Vypadá to jako v jiných případech kdy se podvodně finance pošlou někomu,přes x účtů. A nikdo pak nedokáže kdo je získal.Jak potvrdil ÚOHS NEMUSELI NA POSÍLÁNÍ PENĚZ DO CIPu DĚLAT Výběrová řízení a mohli je posílat komu se jim zlíbí. Takže to žádné Státní s.r.o. nebylo.

4/ Skutečná škoda

A/ Uvedeme občanský příklad : Řekněme,že pachatel odcizí podvodem ze Státní organi-sace 7,5 milionů. Následně se domluví s kamarádem ministrem,který přemluví vládu,že státní tiskovinu,bude vydávat ne původní ministerstvo ,ale jím řízená Státní příspěvková organi-sace Následně oba ,ještě s kamarády podvedou vládu a založí si vlastní s.r.o. A do něj Z MOCI SVÉ VYSOKÉ FUNKCE SMLOUVAMI PŘEVEDOU PENÍZE ZA VYDÁVÁNÍ STÁTNÍ TISKOVINY celkem 5 milionů.To je nezákonná TRESTNÁ ČINNOST PODVODU .Tak by to bylo klasifikováno kdyby šlo o běžné občany. Ale jak vidno z rozsudku soudu u soudce JUDr. Zelenky BY SE O TRESTNÝ ČIN NEJEDNALO !!!

Pak takto nezákonně získané peníze rozdá již bez porušení zákona - milence 4 miliony, manželce 2 miliony ,synovi 2 miliony a spřátelené firmě 4,5 milionu. Podle občanského trestního práva se přeci jedná o Trestný čin podvodu a peníze z takto vzniklého činu jsou také trestně získány. Musí se zabavit a podvodník potrestat. Nebo BUDE PACHATEL PŘÍŠTĚ BEZTRESTNÝ, PŘI POUŽITÍ ROZSUDKU JUDr. ZELENKY ???

Analogicky s občanskými soudy a podvodníky - jestliže skupina lidí mající k tomu vysoké pravomoci a možnosti získá nezákonně finanční prostředky , TY MUSÍ BÝT ZABAVENY VŠECHNY A VZNIKLÁ ŠKODA POTRESTÁNA,NEBO NE ???

a/ 7,5 milionu z reservního fondu,Státní organisace bylo nezákonně převedeno na soukromé s.r.o. Na fond platí přísná zákonná pravidla. Vzniklá škoda stání organisaci 7,5 milionu

b/ nezákonně vzniklé Testcom s.r.o. fakturovalo 2.974.000,- kč a ještě proti znění Smlouvy.

Nezákonně vzniklé finance na účtu Testcom s.r.o - škoda vzniklá Státní organisaci 2.974.000,. kč Tato suma má zřejmé pozadí. Vzhledem k tomu,že ze 7,5 milionu z Reservního fondu odčerpali miliony do CIPU musí částku před ukončením činnosti s.r.o do reservního fondu doplnit,aby mohli tvrdit, že v něm nic nechybí a že škoda nevnikla. Peníze od Ekonomie by totiž přišly pozdě. Drželi to 3 měsíce a tlak na ně byl veliký.

c/ na nezákonně vzniklé Testcom s.r.o. šly platby od Economia a.s. - Hospodářské noviny - největší to teď ochránci našich zakladatelů s.r.o. Platby byly ve výši 3,2 milionu kč. Testcom s.r.o nemusel vyvíjet žádnou činnost a zaměstnance nepotřeboval,protože peníze získal z reservního fondu a z Economie - proto žádné zaměstnance nepotřeboval.

Škoda,která vznikla Státní organisaci Testcom - je ve výši 3,2 milionu kč.

Všechny tyto škody vznikly z nezákonné činnosti - neboť Testcom servis vznikl celý nezákonně a veškeré finance jím získané,jsou tudíž nezákonně získané a patří státu nebo Státní příspěvkové organisaci.

Celková škoda vzniklá činností Testcom s.r.o:

7.500.000 ,-kč reservní fond
2.974.000,-kč nezákonná faktura
3.300.000,-kč platby od Economia
====================================

Škoda vzniklá státu nebo státní organisaci: celkem 13.674.000 kč čili škoda velkého rozsahu

Tato škoda by nevznikla kdyby nebyl založen Testcom s.r.o. a vše šlo státu

Použití nezákonně získaných peněz :

7.779 901,- kč zůstalo na účtu s.r.o.
cca 180.000,- ing. Smělý,za účetnictví
cca 260.000 JUDr Mai právní služby
cca 160.000 jednatelé s.r.o
cca 5.294.099 šly do CIP.

Celkem 13.674.000,- kč

Za co tedy CIP fakturoval cca 5 milionů,když peníze za činnost s.r.o chodily z Economie automaticky a bez žádného většího snažení.Jakou tedy vyvíjel CIP činnost a za co dostával ty finance,se MĚLO VYŠETŘIT A PODKLADY ZABAVIT A DÁT SOUDU.

Z přehledu nezákonně získaných financí a z účtu placených financí Testcomu s.r.o vyplývá,že žádné finance se nikdy NEVRÁTILY STÁTU,ČI JEHO ORGANISACI A VŠECHNY SKONČILY U SOUKROMÝCH OBČANŮ ČI U SOUKROMÉ FIRMY.

Škoda tedy vznikla státu či jeho organisaci - neboť všechny tyto finance mu patřily. Ne tedy jak tvrdí JUDr. Zelenka a obvinění a tisk ,že škoda ŽÁDNÁ NEVZNIKLA.

5/ Ovlivňování veřejnosti a práva.

Od nástupu ministra Mlynáře na MI docházelo k nezákonnostem.Přestavbu 5. 6. Patra prováděla tato skupina,bez Výběrového řízení - za cca12 mil.kč. OÚHS z Brna jim za to vyměřil směšnou pokutu 30 tis. kč. - placeno ministerstvem takže se jim nic nestalo a mohli pokračovat.

Na trik s s.r.o. se připravovali dlouho. Nejdříve museli vyhodit ředitele Testcomu - odborníka ing Hochmana Csc. Ten s nimi navzájem podepisovat smlouvy odmítl.Pak už mohli Smlouvy vytvářet.Mysleli si ,že se jim nemůže nic stát. Kverulanty vyhodí a tisk je jejich.

Jejich vina je však společná,neboť všichni tři se podíleli na činnosti Testcomu s.r.o. a rozhodovali o použití peněz v něm. Pan Mlynář jako předseda dozorčí rady a ing. Vít a pan chmelíček,jako jednatelé.

Hospodářské noviny vydělaly na vydávání Obchodního věstníku - desetimiliony. Proto šéfredadktor p. Šimůnek nejvíce hlásá jejich nevinu a že škoda nevznikkla i v Nedělní partii na Primě. Objektivita žádná.jak to provedli s ostatním tiskem ČTK / stížnost na lživé a polopravdy hlásající zpravodajství přiložen,jako příloha č. 3. /,Mfd, Právem,s Lidovými novinami ČT 1 i dalšími nevíme Asi stejně jako se soudcem JUDr. Zelenkou. Všichni mimo soudce obdrželi Ekonomicko - právní rozbor vycházející ze zákonů ČR a listinných důkazů o vzniklé škodě- OSOBNĚ - i TV. Při svobodě tisku,by jej aspoň měli zmínit,- jako jiný názor. Ani řádka. Natočili mně 21.11.O7 na ČT 1 - rozhovor cca 3 minuty - neodvysílána ani vteřina. Co to je za svobodu slova. Jen pomluvy a lži,jak vyhozených zaměstnanců,tak i ostatních co se jim vzepřeli. Soudní pře se nám zdála hodně tendenční. Poměr svědků ve prospěch obžalovaných byl 7 : 2. Zástupci Občanů za svá práva neutrálové,co o tom vědí vše a předseda odborů - p. Novák připuštěni nebyli.To se nám zdá jako nehoráznost.DŮKAZY O VINĚ NECHTĚL SOUDCE JUDr. ZELENKA PŘIPUSTIT NA JEDNÁNÍ. Takže se jim podařilo,dle našeho mínění s POMOCÍ SOUDCE SE STÁT NEVINNÝMI. NEJVĚTŠÍ LUMPÁRNA Z JEJICH STRANY,JE TEĎ MSTA NA NEVINNÉ A ZE ZÁKONA JEDNAJÍCÍ JUDR. SLEPIČKOVÉ Ta se jako soudce bránit veřejně nemůže a tu pomlouvají strašně. To se musí napravit. Nikdo se jí také na názor ČT - neptá ???

Takže porušovali beztrestně zákony a teď ještě vyhozené z práce a tím poškozené pomlouvají . To je opravdu podařené.

Z Á V Ě R .

Jestliže takovýto skandální rozsudek ZŮSTANE V PLATNOSTI,TAK TO BUDE PRECEDENS V ČR, K TOMU, ŽE KAŽDÝ MŮŽE na Ministerstvech i v obcích BEZTRESTNĚ zakládat soukromá s.r.o a převádět do nich státní peníze . Tak zvaně stát tunelovat i státní rozpočet a ministerstva.

PODLE ROZSUDKU,ŽE OBŽALOVANÍ JSOU NEVINNÍ A ŽE STÁTU NEVZNIKLA ŽÁDNÁ ŠKODA. !!! Jestli jim soudce přiřkne v rozsudku i těch nezákonně získaných a z reservního fondu nabytých 7,9 milionu- aby s nimi mohli nakládat dle libosti, pak bude ta lumpárna naplněna a budou se národu jen smát jak to krásně dopadlo.

Vzhledem k tomu,že Státní zastupitelství,vše řádně vyšetřilo a zdokumentovalo a podalo Trestní oznámení na trestné činy,nemělo by nechat tento případ padnout a taky ho prohrát. Jde o porušení zákonů ČR, čest a reputaci Státního zastupitelství.

Nechat takto skandálně pošlapat právo snad Vážená Nejvyšší státní zástupkyně nedovolíte a proti rozsudku JUDr.Zelenky se budete bránit vší silou. Podle možností podejte odvolání,dovolání,či znovu otevřete soudní případ Věříme ve Váš cit pro zákony,jako nejvyšší ochránkyně zákonných postupů v ČR.

Za občany České republiky Vám předem děkujeme.

Občané za svá práva
Ing. Aleš Moravec.
místopředseda

Přílohy :

1/ Ministerstvo financí komu patří finance na účtě a.s.

2/ Sdělení ÚOHS, že Testcom servis není státní organisací

3/ Stížnost na zpravodajství ČTK