. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Občan versus metropoleNejvyšší správní soud České republiky
Masarykova 31
657 40 Brno

V Praze dne 15. června 2006

Věc: Návrh na neplatnost volby kandidátů dle § 87, odst. 1 Zákona o volbách do Parlamentu ČR č. 247/95 Sb. konaných ve dnech 2. a 3. června 2006 v kraji Praha

Navrhovatel:
1/ Ing. Karel Berka
bytem Jílovská 49, 140 00 Praha 4
zapsaný do stálého volebního okrsku.
Volební okrsek č. 286, Základní škola Jílovská 16/1100 Praha 4

Další účastníci řízení:

2/ Státní volební komise
U Obecního domu 3, Praha 1

Kandidáti zvolení do Poslanecké sněmovny ve volbách konaných ve dnech 2. a 3. června 2006 v kraji Praha za politické strany:

Občanská demokratická strana:
3/ Benda Marek
4/ Bratský Petr Ing.
5/ Bürgermeister Jan Ing.
6/ Dub Tomáš Ing.
7/ Kladívko Tomáš
8/ Laudát František Ing.
9/ Mallotová Helena Mgr.
10/ Novotný Zbyněk
11/ Reisiegel Daniel Ing.
12/ Rovan Daniel Mgr.
13/ Rybínová Jana PaedDr.
14/ Šťastný Boris MUDr.
15/ Talmanová Lucie Ing.
16/ Topolánek Mirek Ing.

Česká strana sociálně demokratická:
17/ Dimitrov Kosta Ing.
18/ Kalábková Gabriela Ing.
19/ Křeček Stanislav JUDr.
20/ Rath David MUDr.
21/ Svoboda Miroslav Bc.
22/ Šplíchal Karel PhDr.

Komunistická strana Čech a Moravy
23/ Dolejš Jiří Ing.
24/ Exner Václav RNDr. CSc.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
25/ Svoboda Cyril JUDr.

A.

1. Navrhovatel je občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byli poslanci (účastníci řízení jmenovaní na první straně tohoto podání) voleni.

2. Podle ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále "zákon č. 247/1995 Sb."), je navrhovatel aktivně legitimován k podání návrhu na neplatnost volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 2.6.2006 a 3.6.2006 (dále jen "volby").

3. Navrhovatel tvrdí, že ve volbách konaných ve volebním obvodu Praha byl hrubě porušen ústavní princip rovné a svobodné demokratické soutěže politických stran, garantovaný ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ("Ústava ČR") a usnesením předsednictva ČNR ze dne 16. prosince 1992 č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku ("LZPS") ve které je stanoveno, že "Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. . Porušen byl rovněž zejména článek 5 Ústavy, podle něhož je politický systém v České republice založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy. Dále byl porušen § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., podle kterého volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě.

4. Porušení těchto volebních zákonů spatřuje navrhovatel v tom, že vybrané politické strany, zvolené do Zastupitelstva hlavního města Prahy podle zákona o volbách do obcí, obdržely za období 2000 - 2006 v rozporu s Ústavou příspěvek na mandát za krajské volby, ačkoli takové se v hlavním městě Praze nikdy nekonaly. Částku, která již dosahuje za "nevolby" cca 100 milionů Kč, obdržely z největší části politické strany, jejichž kandidáti se zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny 2.a 3.června 2006 a kteří jsou uvedeni na titulní straně tohoto podání.Tyto neoprávněně získané finanční prostředky založily ve volbách do Poslanecké sněmovny v kraji Praha nerovné podmínky pro prezentaci konkurujících si kandidátů a volebních programů, neboť vytvořily extrémní a absolutně nezaslouženou výhodu pro vybrané, takto zvýhodněné strany a jejich kandidáty a to vše v rozporu s principem rovné a demokratické soutěže politických stran.

5. Uvedené protizákonné finanční zvýhodnění několika málo politických stran a jejich kandidátů, jejichž volba je tímto návrhem napadena a intenzita jejich předmětné protizákonnosti je natolik zásadní, že tím došlo v těchto volbách v kraji Praha jednoznačně k elementárnímu porušení ústavních principů rovnosti a svobody v politické soutěži.

B.

1. K porušení volebních zákonů záležejícímu v neoprávněné a protiústavní výplatě příspěvků na mandáty pražských zastupitelů v hl. m. Praze před volbami uvádí navrhovatel následující.

2. Dle Ústavy ČR byla Praha do 31.12.1999 hlavním městem a obcí. Z tohoto důvodu se konaly v Praze volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy podle zákona o obcích. Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celcích, se Praha stala od 1.1.2000 hlavní městem, obcí i krajem. Podle tohoto ústavního zákona nemá Praha žádnou výjimku oproti ostatním krajům. Proto se měly volby v roce 2000 měly v Praze uskutečnit podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

3. Vláda ČR ovšem svým usnesením č. 998 ze dne 29.9.1999 schválila návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy. Tento návrh přednesl z pověření vlády ČR tehdejší ministr vnitra pan Václav Grulich dne 1.12.1999 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na základě vystoupení pražských poslanců p. Krátkého, p. Fischera a p. Šplíchala stáhl ministr vnitra předmětný návrh zpět. Jedním z argumentů poslance Krátkého bylo (cit.): "Předčasné volby v Praze by kromě nemalých finančních nákladů znamenaly i obtěžování obyvatel Prahy volbami do stejného tělesa, do kterého volili v roce 1998".

4. Podle připomínek poslanců a ve spolupráci s představiteli hl. m. Prahy byl proto problém voleb zastupitelstva hl. m. Prahy řešen zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., konkrétně v § 121, který zní: "Zastupitelstvo hlavního města Prahy zvolené ve volbách v roce 1998 se považuje za zastupitelstvo hlavního města Prahy podle tohoto zákona , jehož volební období skončí dnem 14. listopadu 2002."

5. Jen pro úplnost navrhovatel uvádí, že senát Ústavního soudu ČR, složený mj. z JUDr. Miloslava Výborného, který byl jako poslanec Poslanecké sněmovny ČR aktivním účastníkem schvalovacího procesu a měl se proto sám vyloučit z rozhodování před Ústavním soudem ČR a neučinil tak, ústavní stížnost navrhovatele, kterou se domáhal zrušení protiústavního právního předpisu, který eliminoval princip voleb, odmítl svým usnesením ze dne 22.9.2003 č.j. ÚS 62/03.

6. Protože z přijatého § 121 zákona o hl. m. Praze nevyplýval nárok zastupitelů hl.m. Prahy, zvolených dle zákona o obcích, na příspěvek na mandát za volby do kraje, předložila dne 27.10.2000 skupina poslanců ve složení Marek Benda, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Karel Šplíchal, Vladimír Doležal a Tomáš Kladívko poslanecký návrh novely zákona o sdružování v politických stranách, jehož jedinou zásadní změnou bylo nahrazení původního znění §20 odst. 7 ("Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a na mandát člena krajského zastupitelstva činí ročně 250 000 Kč") novým zněním (""Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a na mandát zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč"). V důvodové zprávě je uveden právní názor Ministerstva vnitra ČR, podle něhož náleží příspěvek na mandát člena krajského zastupitelstva jen členům zastupitelstev 13 krajů, neboť zákon o hlavním městě Praze výslovně nestanoví postavení zastupitelů hlavního města jako zastupitelů kraje a dále, že zastupitelstvo hl. m. Prahy je voleno podle jiného zákona, než ostatní krajská zastupitelstva, a to podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

7. Důležitým dokumentem je též stanovisko vlády ČR ztělesněné v usnesení č. 1189+P ze dne 27.11.2000, že dává Poslanecké sněmovně ČR v úvahu, zda by nárok politických stran a politických hnutí na příspěvek na mandáty neměl v případě hl. m. Prahy mít odloženou účinnost až po následujících volbách v roce 2002.Přeloženo z diplomatického jazyka do hovorové češtiny, vláda ČR dala Poslanecké sněmovně jasně najevo, že si nepřeje vyplacení příspěvky za mandát do kraje Praha,aniž by se zde vůbec krajské volby uskutečnily. Pouze za období 2000 - 2002 bylo politických stranám v pražském zastupitelstvu za "nevolby" vyplaceno 27,5 milionu Kč.

8. Prezident České republiky vyhlásil volby do krajů na dny 5. a 6.11.2004. Navrhovatel se proto v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, který se dle názoru navrhovatele týká i hl. m. Prahy, dostavil dne 18.10.2004 na odbor správních agend MHMP a dále k předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva hl.m. Prahy a požadoval vydání volebních lístků do kraje Praha. Vydání těchto volebních lístků bylo navrhovateli odmítnuto,proto požádal navrhovatel o pomoc prezidenta ČR pana Václava Klause svým písemným podáním ze dne 2.11.2004. Pan prezident ČR navrhovateli odpověděl svým dopisem ze dne 19.11.2004, ve kterém uvedl (cit.): "Odpovídám na Váš dopis ze dne 2.listopadu t.r. týkající se voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlavní město Praha je obcí a současně má postavení kraje. Krajem jako takovým však není: jeho právní postavení se řídí především zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a pouze podpůrně - tam, kde zákon č. 131/2000 Sb. neobsahuje vlastní úpravu - se použijí i další zákony upravující postavení obcí či krajů."

9. Vzhledem k výše uvedenému stanovisku prezidenta ČR navrhovatel požádal, resp. se obrátil na ministra financí pana Mgr. Bohuslava Sobotku, že pro vyplácení příspěvků na mandát politickým stranám v pražském zastupitelstvu není důvod. Namísto toho navrhovateli ministr financí sdělil, že problematika volebních zákonů spadá do gesce Ministerstva vnitra ČR a že jej o upozornění navrhovatele informuje.

10. Zásadní záležitostí ovšem je, že dopis ministra financí p. Mgr. Bohuslava Sobotky č.j. 06/22945/2005-124 ze dne 11.2.2005 nebyl vůbec podepsán.

11. Z Ministerstva vnitra ČR přišla 2.3.2005 pod č.j. VS-117/vol/1-2005 odpověď: "Závěrem upozorňuji na skutečnost, že Ministerstvu vnitra nepřísluší podávat závazný výklad právních předpisů, k tomu je příslušný nezávislý soud. Sdělení ve věci je proto pouze právním názorem."

12. Navrhovatel tvrdí, že v daném případě Ministerstvo financí ČR mělo postupovat stejně nekompromisně jako v případě Evropských demokratů a zastavit vyplácení příspěvků na mandát politickým stranám v pražském zastupitelstvu - na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR a strany se měly o vyplácení příspěvků obrátit na soud. Rozhodující je zde rozsudek Městského soudu v Praze, který v kauze Evropských demokratů stanoví, že v kompetenci ministerstva financí je nejen povinnost vyplatit příspěvek na mandát, ale také posoudit, zda žadateli na něj skutečně vznikl nárok.

13. Navrhovatel dále poukazuje na to, že podle zákona o volbách do krajů, tedy i do kraje Praha, může mít krajské zastupitelstvo maximálně 65 členů. Z této skutečnosti vychází i zákon č. 424/1991 Sb., podle něhož byl schválen příspěvek na mandát na jednoho krajského zastupitele ve výši 250.000,- Kč za rok.

14. Jelikož má pražské zastupitelstvo 70 členů, samo popírá, že je krajem. Nikdo z těchto 70-ti zastupitelů proto nemá nárok na žádný příspěvek na mandát na krajské zastupitele.

15. Volby do pražského zastupitelstva byly volbami obecním. Tento závěr koresponduje se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR i s vyjádřením prezidenta České republiky, které jsou přiloženy v příloze. Z tohoto důvodu také při posledních volbách v roce 2002 byla Praha rozdělena do 5 volebních obvodů, přesně podle zákona o obcích. Takovéto dělení zákon o volbách do krajů v žádném případě nepřipouští.

16. Politické strany a hnutí, zastoupené v Zastupitelstvu hl.m.Prahy, takto v období 2000 - 2006 získaly za "nevolby" (na prezentaci volebního programu, kandidátů a organizování volební kampaně) cca 100.000.000,- Kč, slovy jedno sto miliónů korun českých, a to aniž by jim jakékoli náklady vznikly.

17. Finanční prostředky jsou přitom pro politické strany především prostředkem pro propagaci (a prosazení) vlastního programu a kandidátů.

18. V daném případě tak byla za peníze všech daňových poplatníků (včetně voličů řady neparlamentních stran) vlastně dotována prezentace politických stran, zastoupených v pražském zastupitelstvu, na úkor všech jejich ostatních politických konkurentů.

C.

Navrhovatel svým výše uvedeným podáním dostatečně prokázal, že byl zásadním způsobem poškozen na svých občanských právech.Ve volbách do Poslanecké sněmovny, konaných ve dnech 2. a 3. června 2006 byly v kraji Praha porušeny :

- § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb, neboť volební kampaň v kraji Praha neprobíhala čestně a poctivě. Některé politické strany, zejména ty, uvedené na titulní straně tohoto podání, využily v kampani neoprávněně získané finanční prostředky velkého rozsahu

- Článek 5 Ústavy České republiky, neboť byla principálním způsobem porušena volná soutěž politických stran.

- Článek 22 Listiny základních práv a svobod, neboť stát neochránil svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Všechna výše uvedená poškození mých občanských práv m.j. vycházejí z porušení Ústavy, článek 101, kde v odstavci 1 je uvedeno, že "Obec je samostatně spravována zastupitelstvem" a v odstavci 2, že "Vyšší územní samosprávný celek /kraj/ je samostatně spravován zastupitelstvem".Z toho jednoznačně vychází nutnost uskutečňování samostatných voleb do obcí a samostatných voleb do krajů. Nemůže tedy podle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., původní § 121, být zastupitelstvo vlastně jmenováno a nikoli voleno. Naposledy byli poslanci v českých zemích jmenováni rakouským císařem a českým a uherským králem Františkem Josefem I. do panské sněmovny před 100 lety…

Veškeré podrobné údaje o výše uvedených skutečnostech obsahuje podání občanského sdružení Občané za svá práva v Praze Nejvyšší státní zástupkyni paní JUDr. Renátě Vesecké ze dne 3. května 2006. Toto podání je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto "Návrhu na neplatnost volby kandidátů".

Navrhovatel s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby Nejvyšší správní soud České republiky vyslovil neplatnost volby těchto kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volbách konaných ve dnech 2.6.2006 a 3.6.2006 v kraji Praha. Jedná se o kandidáty, jejichž politické strany v rozporu s Ústavou a se stanoviskem prezidenta republiky neoprávněně čerpaly vysoké finanční částky na příspěvek na mandát za "NEVOLBY" , to je za krajské volby, které se v kraji Praha nikdy nekonaly:

Občanská demokratická strana:
p. Benda Marek, Bratský Petr Ing., Bürgermeister Jan Ing. , Dub Tomáš Ing., Kladívko Tomáš, Laudát František Ing., Mallotová Helena Mgr., Novotný Zbyněk, Reisiegel Daniel Ing., Rovan Daniel Mgr., Rybínová Jana PaedDr, Šťastný Boris MUDr,, Talmanová Lucie Ing., Topolánek Mirek Ing.

Česká strana sociálně demokratická:
p. Dimitrov Kosta Ing., Kalábková Gabriela Ing., Křeček Stanislav JUDr, Rath David MUDr., Svoboda Miroslav Bc., Šplíchal Karel PhDr

Komunistická strana Čech a Moravy:
p. Dolejš Jiří Ing., Exner Václav RNDr. CSc.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
p. Svoboda Cyril JUDr.

Tento "Návrh na neplatnost volby kandidátů" byl vyhotoven ve 26 kopiích a předán osobně v řádném termínu i hodině Nejvyššímu správnímu soudu.

Ing. Karel Berka

Příloha: Podání Nejvyšší státní zástupkyni paní JUDr. Renátě Vesecké ze dne 3. května 2006 včetně 18-ti příloh.