. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Občan versus metropole
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Reportáž z jednání Obvodního soudu pro Prahu 1, 23. ledna 2006
(video streaming 207 kb/s, .wmv; 52 min)

soubor ke stažení (86 MB)

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
110 00 Praha 1

Žalobce:
Ing. Karel Berka
bytem -----
Právně zastoupen: -----

Žalovaný:
Hlavní město Praha
se sídlem magistrátu Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

o zdržení se nakládání s majetkem kraje

Žaloba
Návrh na vydání předběžného opatření

Počet příloh: 2
Dvakrát

I.

Žalobce je občanem s trvalým bydlištěm na území Pražského kraje, žalovaný je ode dne účinnosti ústavního zák. č. 347/1997 Sb., od 1.1.2000, obcí, ačkoliv by měl být krajem. Žalovaný má sídlo jeho úřadu, magistrátu, v obvodu zdejšího soudu. Ten je tedy k projednání věci příslušný jak věcně, tak i místně.

Žalobce má aktivní věcnou legitimaci ve věci jednak tím, že se jako daňový poplatník podílí na vzniku a rozmnožování majetku, s kterým by měl žalovaný nakládat, a jednak tím, že je dle ust. § 18, odst. 1, zák. č. 129/2000 Sb., zákona o krajích, oprávněn vyjádřit k záměrům kraje, prodat, směnit, darovat, pronajmout či poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek kraje a je oprávněn předložit kraji jeho vlastní nabídku. Dle ust. § 2, zák. č. 63/1991 Sb., má žalobce právo účastnit se hospodářské soutěže o využití nemovitého majetku kraje. Právě tato svá práva žalobce brání, když se touto žalobou domáhá poskytnutí soudní ochrany.

Orgány Pražského kraje, které jediné jsou zákonem zmocněny k nakládání s majetkem kraje, by měly být Zastupitelstvo hlavního města Prahy a Rada hlavního města Prahy vzešlé z řádných voleb vyhlášených prezidentem republiky a konaných podle zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

V listopadu roku 2000 se konaly volby do zastupitelských sborů nových krajů. Nebyly však vyhlášeny do zastupitelstva hlavního města Prahy jako do zastupitelského sboru nově zřízeného kraje. Vláda České republiky sice předložila parlamentu návrh, aby byla zákonem skončena právní existence Zastupitelstva hlavního města Prahy jako zastupitelského orgánu obce, aby se v listopadu 2000 do něho konaly řádné volby do zastupitelského sboru kraje, ale Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky tento návrh vlády dne 1.9.1999 zamítnula. Namísto toho novelou upravila zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze tak, že ustanovením jeho § 121 jmenovala stávající členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, tedy zastupitele obce, za zastupitele nově ustaveného kraje. Tento postup však není ústavně konformní.

Ust. § 48, odst. 1, zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, stanoví, že "Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením". Žalobce se domnívá, že zákon o volbách do zastupitelstev krajů dopadá, stejně tak jako na všechny ostatní kraje České republiky, i na kraj Pražský. Pražský kraj totiž nemá výjimku ani v tomto zákoně ani v žádné normě vyšší právní síly.

Ani v takovém případě, že by se zákon o volbách do zastupitelstev krajů na Prahu nevztahoval, neboť by mělo přednost ust. § 123, zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i když pro upřednostnění tohoto ustanovení neexistuje žádné právní odůvodnění, neboť se nejedná ani o stav lex specialis derogat generali ani o stav lex posteriori derogat priori ani jiný jim podobný, tedy ani v tom případě, že by se volby do zastupitelstva hlavního města Prahy konaly podle zákona o volbách obecních správně, zvolením v obecních volbách ani jmenováním (§ 121 zákona o Praze) ani žádným jiným způsobem členové obecního zastupitelstva žalovaného nemohli získat mandáty zastupitelů krajských.

Současné orgány žalovaného, a to Zastupitelstvo hlavního města Prahy a Rada hlavního města Prahy tedy vzešly ze zcela jiných voleb, a to z voleb vykonaných dle zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Mandát členů zastupitelstva žalovaného proto není takový, aby žalovaný byl oprávněn jakkoliv rozhodovat o majetkoprávních otázkách náležejících do působnosti kraje a nakládat s majetkem, který je vlastnictvím kraje. Ústavní soud sice ústavní stížnost žalobce odmítnul usnesením sp. zn. IV. ÚS 62/03, ale neprojednal ji a zejména nerozhodnul o tom, že by členové zastupitelstva hlavního města Pra-hy měli mandát jako členové zastupitelského sboru kraje Praha. Skutečnost, že Praha není krajem, je výslovně uvedena ve sdělení Kanceláře prezidenta republiky ze dne 19.11.2004 a přímo vyplývá i z odpovědi ředitele Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1.11.2004.

Důkaz:

  • Občanským průkazem žalobce
  • Sdělením Kanceláře prezidenta republiky ze dne 19.11.2004, č.j. KPR 11299/2004
  • Sdělením Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1.11.2004 č.j. MHMP 167741/2004 LEG

Nedostatek mandátu zastupitelského sboru žalovaného je naprostý a ničím nezhojitelný, neboť jeho složení bylo a je složením zastupitelského sboru obce Praha vzešlého z obecních voleb v roce 1998 a 2002 a nemůže být postaveno najisto, že by bylo shodné nebo dokonce stejné se složením zastupitelského sboru kraje Praha, jaké by bylo v případě, že by tento zastupitelský sbor byl býval vzešel z voleb, které by se byly konaly v roce 2000 a 2004 ve zcela jiných společenských a politických situacích. V odlišném složení by tento sbor byl mohl projevovat jinou vůli při nakládání s majetkem kraje, než sbor současný.

Jelikož žalovaný, členové jehož zastupitelského sboru nebyli zvoleni ve volbách konaných podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů, nemá oprávnění k právním úkonům podle Hlavy III., Dílu 1., zákona o krajích, a nakládal by tedy v případě majetku kraje s cizím majetkem neoprávněně. V důsledku toho, že by s majetkem kraje nenakládal ten, kdo je k tomu ze zákona oprávněn, žalobce by se nemohl vyjadřovat k záměrům kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek kraje a nemohl by kraji předkládat jeho vlastní nabídky jako zájemce. Rovněž by se nemohl účastnit veřejných výběrových řízení na zakázky placené z rozpočtu kraje.

Z výše uvedených důvodů se navrhuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby po projednání věci vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zdržet se všech těch úkonů, jimiž by na svůj účet či do svého vlastnictví přijal finanční prostředky nebo hmotný či nehmotný majetek, náležející kraji Praha, a všech těch úkonů, jimiž by na vrub kraje Praha vydal finanční prostředky nebo z vlastnictví kraje Praha zcizil hmotný či nehmotný majetek

a aby podle výsledku řízení rozhodl o nákladech řízení.

II.

Žalovaný navzdory naprostému a nezhojitelnému nedostatku oprávnění k tomu začal nakládat s majetkem Pražského kraje. Jedním z prvních jeho úkonů bylo rozhodnutí o rekonstrukci jednací síně krajského zastupitelstva. K tomu ještě žalovaný neoprávněně přijímá a je odhodlaný neoprávněně přijímat další finanční prostředky jak z tuzemských veřejných rozpočtů, tak i z mezinárodních zdrojů, zejména z fondů Evropské Unie, které jsou určené pro rozvoj krajů. Je velmi pravděpodobné, a to až na samé hranici jistoty, že finanční prostředky čerpané z fondů EU nebude možné řádně vyúčtovat u Evropského účetního dvora, neboť pro naprostý a nezhojitelný nedostatek na straně žalovaného tyto finanční prostředky nejsou užívány zákonným způsobem podle pravidel a směrnic EU.

Každé majetkoprávní rozhodnutí, které již vydaly a které ještě vydají Zastupitelstvo hlavního města Prahy a Rada hlavního města Prahy o majetku a finančních prostředcích vlastnicky náležejících kraji Praha, je ohrožením výkonu soudního rozhodnutí v této právní věci, neboť většina z těchto majetkoprávních úkonů má i trvalé a nevratné následky a rovněž dopadá do tak velikého množství následných soukromoprávních vztahů, že by pozdější zjištění neplatnosti těchto současných právních úkonů žalovaného zcela jistě otřás-lo právní jistotou velikého množství třetích osob, fyzických i právnických.

Protože je zde zcela odůvodněná obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, jsou splněny předpoklady pro vydání předběžného opatření dle ust. § 74, odst. 1, o.s.ř., a obvodnímu soudu pro Prahu 1 se proto navrhuje, aby vydal toto

usnesení:

Žalovanému se zakazuje, aby od právní moci tohoto usnesení jakýmkoliv způsobem nakládal s movitými i nemovitými věcmi a s finančními prostředky, s nimiž oprávnění nakládat náleží do působnosti orgánů kraje Praha, které již drží.

V Praze dne 15.12.2004

Ing. Karel Berka


Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo!

Protokol o jednání Obvodního soudu pro Prahu 1, 23. 1. 2006

Vyjádření prezidenta republiky

Tisková konference sdružení Občané za svá práva v Praze , Magistrát hl. m. Prahy, 29. 5. 2006

Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na neplatnost voleb

Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze: Zdá se, že velkoryse přidělované peníze bez mandátu voličů přeci jenom začnou být vyšetřovány ...

Petice "ZA DODRŽENÍ ÚSTAVY A ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA V ROCE 2008"

Tisková zpráva ze zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. června 2008

Projednání petice v Senátu Parlamentu ČR

Tisková zpráva k volbám do Senátu 2008

Žádost o vydání hlasovacích lístků do zastupitelstva vyššího územně samosprávného celku - kraje Hlavní město Praha