. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Radní Janeček versus pražští důchodci

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

1/ Obvodní ředitelství Policie ČR I
Pelleova 21,
160 00 Praha 6

2/ Policie ČR Správa hlavního města Prahy
Kongresová 2
140 00 Praha 4

3/ Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
Nábř. E. Beneše 3
110 00 Praha 1

4/ Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5

5/ Nejvyšší státní zastupitelství
k rukám Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké
Jezuitská 4
660 55 Brno

V Praze dne 23. dubna 2008

OZNÁMENÍ

o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu Zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. z., popřípadě Poškozování cizích práv podle § 209 tr.z., a Vydírání podle § 235 tr. z.

Oznamovatel: Občané za svá práva v Praze, Občanské sdružení, Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

Poškozený: Cca 1 000 obyvatel Domovů - penzionů pro důchodce v Praze 8 - Bohnice, v Praze 9 - Střížkov a v Praze 10 - Malešice

Podezřelý: Radní hl.m.Prahy pro oblast sociální a bytové politiky - pan Jiří Janeček, pracoviště Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

I.

Domovy - penziony pro důchodce byly zřízeny jako ústavy sociální péče podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. V § 61 písm. l) jsou taxativně vyjmenovány a v § 73,. odst. 1 - 3 jsou stanoveny zákonné podmínky péče o obyvatele těchto penzionů.

Způsob a činnost těchto penzionů pro důchodce je velice pokroková a komplexní. Relativně zdraví obyvatelé, kteří se ještě o sebe mohou sami postarat, bydlí samostatně v domech v nejbližším okolí, přičemž ve středu zástavby je umístěn Domov důchodců, který jim poskytuje veškeré služby zdravotní a sociální, včetně stravy. Pokud již vzhledem k pokročilému věku není potom obyvatel penzionu schopen se o sebe sám postarat, je převeden do Domova důchodců, kde má veškerou péči. Domovy - penziony pro důchodce, včetně centrálně umístěného Domova důchodců (s výjimkou Střížkova), plní i nezastupitelnou úlohu sociální a společenskou.

Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.ledna 2007, tyto "Domovy - penziony pro důchodce" již taxativně nejmenoval. Nicméně, při dobré vůli zřizovatele, kterou je Magistrát hl.m. Prahy, šlo komplexnost sociálních a zdravotních služeb zachovat. A kdyby to výklad zákona nepřipouštěl, pak Zastupitelstvo hl.m.Prahy má zákonodárnou iniciativu, která mu umožňuje uskutečnit novelu zákona tak, aby komplexnost služeb zůstala zachována.

Rozhodující v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 je ustanovení § 120 bod 6), který zní: "Rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče a o úhradě za ni podle dosavadních právních norem zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona , nejdéle však po dobu 3 let pokud se osoba a poskytovatel sociálních služeb nedohodnou jinak nebo se nedohodnou na jiném rozsahu poskytování sociálních služeb."

Všichni obyvatelé domovů - penzionů pro důchodce obdrželi při nástupu "Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy" - odboru sociální péče. /Příloha č. 1/. Podle tohoto rozhodnutí jim bylo poskytnuto celoroční ubytování na dobu neurčitou. Naprostá většina z nich z nich totiž při nástupu do penzionu odevzdala dosavadní nájemný byt, který zněl na dobu neurčitou, zpět původnímu vlastníkovi.

II.

Od roku 1994 byl v radě hl.m. Prahy radní, který měl na starosti pouze sociální péči. Zásadní změna nastala po volbách v listopadu 2006, kdy nový radní pan Janeček si vzal k oblasti sociální i oblast bytovou, včetně správy bytového fondu a pozemků. Přesto, že v novém zákoně o sociální péči č. 108/2006 Sb.o tom není ani slovo, rozhodl se zrušit dosavadní komplexní péči a všemi možnými způsoby nutí stávající obyvatele, většinou ve věku přes sedmdesát ale i osmdesát a více let, aby "dobrovolně" podepsali změnu stávajícího rozhodnutí z doby neurčité na dobu určitou.

První návrh nové smlouvy, které nutil podepsat stávající obyvatele je v Příloze č. 2. Podle tohoto návrhu, kdo smlouvu nepodepíše do konce ochranné lhůty, tj. do konce roku 2009, může skončit jako bezdomovec. Ale i kdo tuto smlouvu podepíše, tak podle znění smlouvy, čl. IV, bod 4, musí osmdesátiletý či ještě starší obyvatel penzionu pro důchodce po uplynutí sedmi let sám požádat pronajímatele /tj. magistrát, či nového soukromého vlastníka/ 150 dní před ukončením nájemního vztahu. Musí mu poslat odůvodněnou písemnou žádost o uzavření nové smlouvy. Magistrát či nový soukromý vlastník nemá žádnou povinnost mu nájemní smlouvu prodloužit - důchodce, obyvatel penzionu se může stát bezdomovcem.

Důkaz:

a) Dopis poslance Parlamentu České republiky JUDr. Stanislava Křečka čj. OP/191/2008 /Příloha č. 3/ radnímu p. Janečkovi, ve kterém i k nejnovějšímu návrhu nájemní smlouvy uvádí pan poslanec, že "po uplynutí 9 let mohou být (stávající obyvatelé) vystěhováni bez jakékoliv náhrady" a vyjadřuje s takovýmito smlouvami nesouhlas.

b) Podání obyvatel penzionu důchodců Střížkov Ministerstvu vnitra České republiky /Příloha č. 4/. Zde se v závěru dopisu uvádí:

"Poslední rok nejistoty se velmi negativně projevil i na zdraví nás všech. Ze 110 současných obyvatel penzionu Střížkov je 32 obyvatel ve věku 75 až 80 let a 48 obyvatel starších 80 let. Za těchto okolností jsme se rozhodli přistoupit k podpisu této nájemní smlouvy, přestože z ní nevyplývá jistota našeho klidného dožití v současných domovech. Nemáme už sílu ani prostředky k boji s větrnými mlýny. Jsme v t í s n i a jinou volbu nemáme."

Zločinné dopady výše uvedeného jednání jsou jasně patrny i z dopisu obyvatel penzionu Bohnice p. Ing. Jaroslava Skoumala přímému podřízenému radního p. Janečka ze dne 8. dubna 2008 /Příloha č. 5/ :

"Vážený pane magistře Dykaste, doufám, že pochopíte poněkud jinou mentalitu lidí seniorského věku. To, co je v produktivním věku tzv. normální, je u nás chápáno poněkud jinak.Ve svých důsledcích to ovlivňuje naši psychiku a způsobuje i d e p r e s e.

Současná nejistota plynoucí z dosud nedořešených otázek nájemních smluv již způsobila v některých penzionech z d r a v o t n í p r o b l é m y k l i e n t ů."

III.

Ve zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Praha 10 - Malešice /Příloha č. 6/ a Domov důchodců Praha 8 - Bohnice /Příloha č. 7/, která platila od 12.12.2000 do 25. 10. 2007, je v souladu s výše citovanou vyhláškou MPSV č. 182/91 Sb. uvedeno Vymezení hlavního účelu: III. bod 2. Ústavní péče v Domově - penzionu pro staré občany. Dále v § 73 jsou stanoveny podmínky péče pro důchodce - obyvatele domovů - penzionů. V bodě 3) tohoto § 73 je výslovně uvedeno : V domovech- penzionech pro důchodce se poskytuje ubytování a základní péče.

Radní p. Janeček však dne 25. října 2007 nechal na Zastupitelstvu hl.m.Prahy schválit usnesení č. 10/45 (Příloha č. 8). V tomto usnesení, ve Vymezení hlavního účelu, nechal v čl. III schválit předmět činnosti pouze s novým zněním zákona č. 108/ 2006 Sb, tj. poskytování péče důchodcům, které mají sníženou soběstačnost. To znamená, že za všechny tyto služby platí důchodci finanční náhradu.

Podle § 120, bod 6, mají obyvatelé penzionů v Bohnicích a Malešicích nárok ještě po dobu ochranné lhůty tří let, to je do 31. 12. 2009 na všechny dosavadní služby. Tím, že p.radní Janeček odmítl tuto ochrannou lhůtu a činnosti s ní spojené dát do usnesení č. 10/45 ze dne 25. 10. 2007, porušil zákon. Na toto porušení zákona podali již i dva obyvatelé penzionů v Bohnicích trestní oznámen /Příloha č. 9/. Vzhledem k tomu, že podavatelé trestního oznámení nemohli znát všechny okolnosti, směrovali podezření z trestných činů neposkytnutí dosavadní zdravotní a sociální péče na ředitelku Domova seniorů Bohnice. Tato ředitelka se však pouze řídila usnesením Zastupitelstva č. 10/45. Zde je důvodné podezření z porušení zákona č. 108/2006 Sb, § 120, bod 6. přímo radním p. Janečkem.

ZÁVĚR

Podáváme toto oznámení z toho důvodu, že p. radní Janeček veřejně ignoroval veškeré zoufalé prosby našich starších spoluobčanů, kteří se neumějí, a v některých případech již ani nemohou bránit. To je jasně patrné i z předložené dokumentace. Domníváme se, že odstavec II. naplňuje důvodné podezření na porušení § 209 a § 235 tr. z. a odstavec III. na porušení § 158 tr. z.

Dovolujeme si touto cestou požádat o průběžné informace, jak bude pokračovat vyšetřování tohoto našeho podání. Můžeme Vás ujistit, že veškeré informace od Vás získané předáme neprodleně obyvatelům domovů - penzionů pro důchodce.

Vyspělost společnosti se posuzuje podle toho, jak se stará o ty, kteří se sami o sebe nemohou postarat - děti a starší spoluobčany. Zde byl učiněn velice zlý pokus zbavit staré občany nejen současných zdravotních a sociálních služeb, ale dokonce i zbavit je na stará kolena základní životní jistoty - střechy nad hlavou.

S veškerou úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Příloha: 9 x


Kauza se uspěšně vyvíjí: podáno již druhé trestní oznámení