. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

Otevřený dopis Lechu Kaczynskemu, prezidentu Polské republiky

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Vážený pan
Lech Kaczynski
president Polské republiky

Vážený pane prezidente,

v souvislosti s Vaší návštěvou v České republice si Vám dovolujeme odpovědět otevřeným dopisem na Váš dopis ze dne 11.ledna 2006, číslo jednací BSM-074-2-06.

Jak jsme Vás již informovali v našem dopise ze dne 30.prosince 2005, pozorně jsme se seznámili s Vaším inauguračním projevem a skutečně nás chytil za srdce. Dáváte důraz prakticky na tytéž věci,jako my.

1. Po staletí docházelo ke změně vlády násilnými převraty. Až demokratická společnost změnu vlády umožňuje pokojnou cestou. Volby však musí být férové a musí se jich zúčastnit rozhodující většina voličů. V České republice se však voleb do senátu zúčastní v některých případech pouze 10% voličů. Volby tím ztrácejí svůj smysl, vládnoucí garnitura nemá skutečný mandát na vládnutí a v kritických chvílích může vzniknout nebezpečí změny vlády opět násilnou cestou. Proto jsme podali naším nejvyšším ústavním činitelům dne 2. ledna 2006 formou otevřeného dopisu návrh pozitivního řešení tohoto problému tak, aby každý volič obdržel za účast 3 eura a tím byla zajištěna účast rozhodující většiny voličů ve volbách. Tuto závažnou informaci však cenzura v České republice vůbec neumožnila zveřejnit. Jsme přesvědčeni, že současná malá účast voličů ve volbách současnému vládnímu uskupení ve skutečnosti vyhovuje. To je však zásadní chyba a může se dlouhodobě ve svém výsledku negativně projevit.

Dalším závažným problémem z hlediska voleb je zásadní porušení Ústavy České republiky v hlavním městě Praze. Ačkoli prezident republiky sdělil, že Praha v příčinné souvislosti s volbami krajem není, a také se v Praze volby do kraje nekonají, přesto politické strany v Zastupitelstvu hl. m. Prahy za nevolby do kraje pobírají příspěvek pro politické strany, který od roku 2000 již činí 3 miliony euro a tím je v zásadním rozporu s Ústavou narušena volná soutěž politických stran. Na tuto skutečnost reagoval písemně i předseda Evropské komise pan Barroso, který nám doporučil v současné době využít právního rámce uvnitř České republiky. Tak zvaný "svobodný tisk", na který se pan Barroso ve svém dopise odvolává, však jeho dopis odmítl zveřejnit. Už i dopis předsedy Evropské komise je v České republice cenzurován.

2. Dne 18. listopadu 2005 představil v Praze předseda Evropské komise pan Barroso jako v první zemi EU PLÁN D (Demokracie, Dialog, Diskuze). V naprostém rozporu s PLÁNEM D však v televizní diskuzi ve veřejnoprávní České televizi bylo zabráněno těm skupinám občanů, které jsou v PLÁNU D výslovně jmenovány, aby se tohoto dialogu zúčastnili. Z PLÁNU D se tak stal PLÁN A - Antidemokracie, Antidialog, Antidebata. Podle písemného sdělení pana předsedy Barrosa tuto cenzuru uskutečnila Česká televize. Dali jsme proto návrh Radě české televize návrh na odvolání ředitele České televize pro naprostou dehonestaci PLÁNU D. Namísto toho, aby si Rada České televize vyžádala stanovisko expertů k tomuto závažnému problému, vyřídila tuto záležitost tím, že návrh odpovědi připraví sám ředitel České televize. Když jsme Radu České televize požádali, aby stížnosti a odpovědi na ně byly v plném znění uveřejnovány, sdělil nám předseda Rady, že pod záminkou ochrany osobních údajů žádné znění stížnosti ani znění odpovědí uveřejňovat nebude. Toto zveřejnění však žádný zákon nezakazuje a ve svobodné společnosti ani zakázat nemůže.

A jak je to se svobodou projevu v Evropské unii? Ve dnech 27.-28.ledna 2006 se uskutečnila v Salcburku konference "Sound of Europe", financována z PLÁNU D Evropskou unií za peníze daňových poplatníků, m. j. i z Polské republiky a z České republiky. Přesto že jsme předem písemně elektronickou poštou varovali předsedu Evropské komise pana Barrosa, že výběr účastníků je naprosto nedemokratický, skutečnost byla ještě horší. Na závěrečné veřejné debatě v sobotu dne 28. ledna 2006 se nejprve několik představitelů EU bavilo pouze mezi sebou. Po hodině bylo možno vybraným účastníkům položit tři otázky, každou z nich v trvání jediné minuty. Ani na tyto otázky však nebylo řádně odpovězeno. Česká televize vůbec tuto závěrečnou "veřejnou debatu" ani nepřenášela a tak se PLÁN D opět minul účinkem.

PLÁN D má vyvrcholit dne 9. května 2006 v Rakousku evropskou konferencí, označenou jako "EVROPA DAY". Před 191 lety se v Rakousku uskutečnil "Vídeňský kongres", na kterém v rytmu valčíku oslavovaly mocnosti vítězství nad Napoleonem a schválily rozdělení a vítězný mír v Evropě na celou příští generaci. Na základě dosavadních zkušeností s realizací PLÁNU D je však možné, že v květnu 2006 vládnoucí představitelé EU v rytmu valčíku budou tančit jako jejich předchůdci, ale na rozdíl od vítězného tance se může EU i nadále potápět a celoevropská ústava tím z hlediska občanů definitivně skončí.

Možná by měli naši občané být seznámení se skutečností, že na PLÁN D je Evropskou unií jenom na období 2005 - 2006 vynaloženo 15 milionů euro a v Bruselu je na něm trvale zaměstnáno sedm úředníků. Každý z nich má měsíční plat 9 000 euro, což je 15krát více, než je průměrný plat v České republice. Nicméně doba se prudce mění. V červnu 2005 rozhodl Evropský soudní dvůr, že Rakousko musí umožnit /po složení příslušných vstupních zkoušek/ všem občanům EU studovat na lékařské fakultě ve Vídni bez omezení. Pro Rakousko by to byla pohroma, neboť se obávalo, že všechna místa obsadí studenti z Německé spolkové republiky a Rakousko zůstane bez lékařů. A tak dne 13. února 2006 Rakousko, dokonce jako předsednická země EU, se rozhodlo odmítnout rozsudek Evropského soudního dvora a stanovilo, že na lékařskou fakultu ve Vídni bude přijato 75% občanů Rakouska, 20% ze zemí EU a 5% ze zemí mimo EU. Rakousko odmítlo poslouchat Bruselské úředníky!

Co z toho plyne pro budoucnost? Mezi občany Evropské unie nastal přímý obrat od Evropské Unie Bruselských Úředníků /EUBÚ/ k Evropské Unii Svobodných Států /EUSS/. A tento vývoj je i naše naděje, neboť v současné době o 40% všech finančních prostředků v EU rozhodují úředníci v Bruselu. Rakousko je zářným příkladem toho, že přestalo bruselské úředníky poslouchat.

3. V souladu s PLÁNEM D Evropské unie je třeba, aby měli i občané České republiky možnost seznámit se nezkresleně s názory a stanovisky tak významné země, jakou Polská republika představuje. Proto jsme se obrátili na ředitele České televize se žádostí, aby Vám umožnil během Vaší návštěvy vystoupit v přímém přenosu. O podporu této naší žádosti jsme požádali i pana Vítězslava Janáka, ministra kultury České republiky.

Vážený pane prezidente, dovolte nám, abychom Vám popřáli úspěšný pobyt v České republice. Doufáme, že některé myšlenky v našem dopise vyjádřené Vás mohou inspirovat při dalším rozvoji Evropské unie.

S úctou

Ing.Karel Berka
předseda

V Praze dne 15. února 2006