. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

TISKOVÁ ZPRÁVA

STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY
118 00 Praha 1, Loretánské nám. 2/108

Věc: Protest proti neveřejnému zasedání Rady České tiskové kanceláře dne 26. dubna 2007

Dne 4. dubna 2007 jsme podali Radě ČTK řádnou stížnost na úmyslně a záměrně nepravdivé zpravodajství ČTK /viz Příloha/. Ve stížnosti jsme uvedli: „ Závěrem Vás zdvořile žádáme, aby v souladu s článkem X, bod 4 jednacího řádu umožnila Rada ČTK podavatelům stížnosti se zasedání Rady osobně zúčastnit“.

Podle zákona o ČTK Rada je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Přesto si do jednacího řádu Rada ČTK do článku X, odst. 4 schválila, že zasedání Rady jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak. V případě naší stížnosti nás Rada, přes naší výslovnou žádost, vůbec nepozvala a rozhodne nejen bez účasti veřejnosti, ale dokonce „o nás bez nás“. Dostáváme se tak do situace více jak dvě století zpět. Již za osvíceného císaře Josefa II bylo v Rakouském mocnářství uloženo šlechtě, aby poddané, než jim uloží trest, povinně vyslechla. Rada České tiskové kanceláře se rozhodla v tomto případě chovat jako novodobá šlechta.

V závěru naší stížnosti Radě ČTK jsme uvedli: „Nic tak nepoškodí nově se rozvíjející demokracii v České republice jako to, když veřejnoprávní instituce, která má podle zákona pravdivě a vyváženě informovat občany, jim ve skutečnosti lže“ .

V případě Rady ČTK, která má uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, tak dochází k selhání, které narušuje demokratické procesy v České republice v samé její podstatě.

Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny se bude zabývat utajovanými zasedáními Rady ČTK na svém řádném zasedání v průběhu května 2007. O výsledku budeme veřejnost informovat.

Rada ČTK, která má uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu, není žádný anonymní orgán. Její členové byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou. Proto opakujeme pro veřejnost, kdo nás v této Radě zastupuje:

předseda: PhDr. Václav Vrabec, CSc

členové:

Ing. Martina Mohylová
Slavěna Broulíková
Ing. Pavel Horák
PhDr. Miroslava Moučková
PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Výše uvedená záležitost je velice závažná: každému z občanů se může stát, že o něm bude ČTK nepravdivě informovat /ať již úmyslně či neúmyslně/. Orgán, který má být pro občany garantem demokracie , a který má napravit případné nedostatky či dokonce lži veřejnoprávní instituce, se stal jejím paskvilem. Nastal čas, aby se Radou České tiskové kanceláře začala Poslanecká sněmovna se vší vážností zabývat.

V Praze dne 25. dubna 2007

Ing. Bohumil VEJTASA
předseda