. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Vážený pan
Mgr. Vítězslav Jandák
předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

V Praze dne 21. května 2007

Vážený pane předsedo,

dovolujeme si Vám zaslat zásadní připomínky k programu 3. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky dne 22. května 2007.

1. K bodu ad) 2 Projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu za rok 2006. Navrhujeme neschválit Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006.

Odůvodnění:

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly v hl. m. Praze volby do kraje Praha. V kraji Praha nově zvolení zastupitelé rozhodují za čtyřleté období o částce 120 miliard korun, to je 120 tisíc milionů Kč, částka pro obyvatele nepředstavitelná. Navíc podle současného výkladu, podle našeho názoru protiústavního, dostávají politické strany zastoupené v pražském zastupitelstvu za toto období 70 milionů Kč jako příspěvek na mandát. Protiústavní proto, že podle článku 101 Ústavy, odst. 1, je obec samostatně spravována /obecním/ zastupitelstvem a podle odst. 2 je vyšší územní samosprávný celek /kraj/ samostatně spravován /krajským/ zastupitelstvem. Takže obecní volby v hl.m.Praze v roce 2006, jejichž výsledkem je volba krajských zastupitelů, jsou v naprostém rozporu s Ústavou. To je také zřejmě skutečný důvod, proč volby do kraje Praze probíhaly za hlubokého utajení veřejnoprávních médií, za naprosté absence veřejné předvolební diskuze.

Jedna politická strana požádala předem, dne 5. září 2006, generálního ředitele Českého rozhlasu, aby jí byl včas sdělen programový plán pořadů, týkajících se krajských voleb v Praze /Příloha 1/. Na tento dopis nebylo vůbec odpovězeno. Jediný pořad, který Český rozhlas ke krajským volbám nahrával s tím, že bylo uvedeno, že jej odvysílá, bylo živé natáčení předvolební diskuze v Městské knihovně dne 5. října 2006. Na následný dotaz tiskového mluvčího Českého rozhlasu, kdy bude tato živá nahrávka vysílána, bylo předsedovi této strany odpovězeno, že nahrávka vysílána nebude, ani jí nelze u Českého rozhlasu zakoupit /Příloha 2/. Tím, že diskuze se zúčastnil primátor hl.m. Prahy, jeho náměstek a předsedové největších politických stran v Praze, byl narušen zásadním způsobem průběh krajských voleb v Praze. Byla to totiž jediná živá diskuze s kandidáty s dosahem na jeden milion pražských občanů. V České televizi nebyla diskuse ke krajským volbám vůbec žádná. Z pohledu občana se jednalo o projev cenzury, který těžce poškodil nově se rozvíjející demokratický proces v České republice. Je otázka, zda v tomto případě nebyl hrubým způsobem mařen průběh voleb.

Vzhledem k tomu, že podle zákona o Českém rozhlasu, § 8, odst. 2 Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006, navrhujeme na základě výše uvedeného zásadního pochybení Českého rozhlasu Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 neschválit.

2. K bodu ad) 3 Projednání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2006. Navrhujeme tuto výroční zprávu o činnosti České televize na rok 2006 neschválit. Odůvodnění je stejné jako u Českého rozhlasu. Navíc Česká televize odpověděla na dotaz, jaké bude programové schéma v krajských volbách v Praze, dopisem vedoucího dramaturga ze dne 14. září 2006 /Příloha 3/. Zcela demagogicky tvrdil, že se jedná o komunální volby a velká většina zúčastněných subjektů že je lokálního charakteru. Z hlediska hl.m.Prahy a voleb do krajského zastupitelstva je to zcela v rozporu se skutečností.

3. V bodě ad) 5 Různé předpokládáme, že na základě usnesení SKSP ze dne 10. dubna 2007 se bude jednat s předsedou Rady České tiskové kanceláře. Jedná se o to, proč si Rada ČTK dala do jednacího řádu, že jednání Rady je neveřejné. V zákoně o ČTK je v § 4 uvedeno, že Rada České tiskové kanceláře je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Zákon výslovně nezakazuje, aby zasedání Rady byla veřejná. Proč jsou tedy v rozporu se smyslem zákona zasedání Rady České tiskové kanceláře neveřejná?

Dále upozorňujeme na novou skutečnost, že Usnesení Rady České tiskové kanceláře č. 2/2007 ze dne 26.dubna 2007 je neveřejné. /Příloha 4/ .V zákoně o ČTK nikde není uvedeno, že Usnesení Rady ČTK mohou být neveřejná. Pokud předseda Rady České tiskové kanceláře dostatečně neodůvodní, podle jakého zákona a konkrétního znění příslušného odstavce může být usnesení Rady ČTK neveřejné, naskýtá se opět otázka legitimity jeho setrvání ve funkci předsedy Rady ČTK.

Vážený pane předsedo, při veřejných zasedáních Rady Českého rozhlasu a Rady České televize jsou vždy přítomni generální ředitelé těchto institucí. Proč nejsou obdobně při zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny přítomni předsedové Rady ČT, ČRo a ČTK aby odpověděli na případné otázky poslankyň a poslanců? Můžeme Vás požádat o nápravu?

Na závěr bychom ocenili Vaší písemnou odpověď na naše návrhy, resp. Zápis z jednání SKSP.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda