. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Bydlení

Zápis ze zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 28. 11. 2009

PETICE "Za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl.m. Prahy a za dostupné nájemní bydlení v souladu se zákonem o hlavním městě Praze"

VYSTOUPENÍ ING.KARLA BERKY, PŘEDSEDY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE - PŘEDKLADATEL PETICE:

Chtěl bych pouze upozornit, že podle petičního zákona, jak řekl váš bývalý kolega Kovářík z ODS na Praze 4, petiční výbor má právo promluvit bez souhlasu hlasováním. Upozorňuji, abyste si uvědomili, že petice je zvláštní právo občanů, neboť občané mohou jednat se svými zastupiteli ústně, dopisy - ty se hází do koše, stížnostmi - odpovídá se na něco jiného a poslední možnost pokojného protestu je petice.

Pokud byste nenechali vystoupit další petiční zástupce výboru, upozorňuji vás, že podle Listiny základních práv a svobod, pokud porušíte toto právo petiční podle článku 23, mají občané právo na odpor. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Tím, že jste nenechali v červnu vystoupit zástupce občanských sdružení k petici, porušili jste základní občanské právo a vrátili jsme se zpět až do roku 1780, to je na rozhraní feudalismu a nastávajícího osvícenství. Císař Josef II. na rozdíl od vás, vážení zastupitelé, byl osvícený vladař. Přijal petici občanů ve Vsetíně v roce 1780 a na základě toho schválil toleranční patent. Mnozí víte, jaký to byl zlom ve společnosti.

Jeho kolega ve Francii skončil správně na popravišti, protože odmítl jednat se svými poddanými. Přeji vám, vážení zastupitelé, abyste byli ve svém vládnutí úspěšní. Pokud takto budete pokračovat, i když osobně jsem proti násilí, nemůže vám nikdo zaručit, že neskončíte stejně jako Ludvík XVI.

Co je to jiného než lichva ve smyslu bytů, když obce obdrží od státu byty zdarma a pak je prodává vlastním nájemníkům za tržní cenu?

Nyní bych vás prosil o soustředění. Petice je podporována sdruženími Za privatizaci bytů na Praze 2, občanským sdružením Žižkov nejen sobě - Praha 3, Byt či nebyt - Praha 6, Obecní byty - Praha 11.

Prosím pana předsedajícího, aby nechal tato občanská sdružení vystoupit, aby nedošlo k dalším zbytečným protestům.

Petice je podporována petičním výborem Nechte nás důstojně žít a dožít a je podporována dokonce z Prachatic, kteří naši petici předložili vládě ČR k projednání. Co se dnes projednává, netýká se jen vás, zastupitelstva Prahy, ale i vlády, protože tak hluboko klesla bytová krize v České republice.

Nejprve se obrátím po stránce formální na dnešní jednání. Podle zákona 85/1990 o právu petičním, §5, odst. 3...
Prosím, můžete ztišit hluk v sále?
(Nám. Klega: přiznám se, že žádný zásadní hluk ve srovnání s dopolednem neslyším. Vnímejme se ale.)

(pokračuje Berka)

Děkuji. Čtu znova. Podle zákona 85/1990 sb. o právu petičním, § 5, odst.3: orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

(Nám. Klega: Upozorňuji, že vypršela první část vašeho času.)

Protože mluvím za petenty, přečtu to celé.

Návrh usnesení je zmatečný, protože musíte udělat stanovisko a způsob vyřízení obsahu petice, nikoli na vědomí. Kde je problém? V § 17, odst. 1 zákona o hl. m. Praze je napsáno, že hlavní město upraví své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem. Ve statutu zejména stanoví záležitosti, které se svěřují do samostatné působnosti městských částí nad rozsah stanovený zákonem. To je to klíčové. Statut vydává hl. m. Praha, to jste vy, obecně závaznou vyhláškou.

V §18, odst. 3 je uvedeno: hl. m. Praha může statutem svěřit městským částem rozhodování o majetkoprávních úkonech. Zásadním problémem je, že zastupitelstvo svěřilo nad rámec zákona městským částem rozhodování o majetku, ale nesvěřilo jim § 16 zákona, který stanoví, že jsou zastupitelé povinni v obci uspokojovat potřeby bydlení, sociální a zdravotní věci, ale městské části podle § 16 tuto povinnost nemají. Nemají povinnost zabezpečovat potřeby bydlení. Městské části mají proto jednoznačný výklad, že si mohou dělat s obecním majetkem včetně obecních domů a bytů co chtějí, bez vztahu k občanovi z hlediska uspokojení základního lidského statku - bydlení.

Porušení ústavních práv občanů hl. m. Prahy - Listina základních práv a svobod v článku 2, odst. 2 stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Znamená to, že v zákoně o městě Praze, §17, odst. b), svěření majetku obce Praha, v samostatné působnosti městských částí nad rozsah stanovený zákonem je protiústavní. Pokud byste si vy, vážení radní hl. m. Prahy včetně pana primátora, dali do zákona o hlavním městě, že nad rámec stanovený zákonem můžete vykonávat například trestní právo, mohli byste na základě usnesení zastupitelstva skončit i na popravišti. Je vám to divné? Ve stejném případě svěření majetku městským částem nad rámec stanoveným zákonem vám divné není?

Navrhujeme řešení. Hl. m. Praha má zákonodárnou iniciativu. Ať navrhne Parlamentu vypuštění čtyř slov z § 17 "nad rámec stanovených zákonem". Do doby, než projde v Parlamentu tato jednoduchá legislativní změna, v souladu s Ústavou navrhujeme usnesení, aby ZHMP změnilo obecně závaznou vyhlášku, statut, tak, aby obec Praha řádně spravovala svůj majetek přímo prostřednictvím hl. m. Prahy jako jediný a řádný vlastník.

Za druhé. Výši nájmu a cenu za privatizaci bytového fondu bude určovat ZHMP. Výše nájmu bude nezisková, vycházet z prokazatelných nákladů. Získané finanční prostředky z nájmu půjdou prokazatelně do obnovy bytového fondu.

Cena za privatizaci bytového fondu musí vycházet z toho, že obec Praha obdržela od státu byty zdarma. Žádná lichva za tržní prodej bytů stávajícím obyvatelům nebude.

Žádáme proto zastupitelstvo, aby schválilo změnu obecně závazné vyhlášky a statutem převedlo správu bytového fondu zpět na vlastníka, to je na obec Prahu. Zdůvodnění, že městské části jsou blíže k občanům neobstojí, občané jsou místním zastupitelům zcela vydáni na pospas. Nenechte, vážení zastupitelé, dojít k protestům tisíců obyvatel Prahy až do stavu nekontrolovatelného násilí a řešte tyto případy ihned. Času již moc nezbývá. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

---------------------------

Hlasy Občanské demokratické strany bylo zakázáno podporovatelům PETICE - OBČANSKÝM SDRUŽENÍM V PRAZE 2, 3, 6 a 11 vystoupit se svými projevy na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy - flagrantní porušení práva petičního !